Forfatterarkiv: Lone

SPROGFAGENES KAMP FOR OVERLEVELSE

I disse år foregår der en kamp på alle uddannelsesniveauer for at få unge til at forstå nytten af at kunne andre sprog end dansk og engelsk. Det seneste slag blev tabt af Aalborg Universitet, der lukker for optag af nye studerende på uddannelser i tysk og spansk med for få ansøgninger om optagelse.

"Netop den kendsgerning, at unge med en universitetsgrad i tysk er en stærkt efterspurgt vare – både i det private erhvervsliv og på gymnasierne – gør det ekstra paradoksalt, at der i hele Danmark kun var 74 nye tyskstuderende ved studiestart på selve sprogfaget, altså ikke de erhvervssproglige tyskuddannelser, " påpeger Hanne Wacher Kjærgaard, centerleder ved Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest i Aarhus.  

"Unge har i dag svært ved at se, hvad de skal bruge andre fremmedsprog end engelsk til. Det er ikke alle 18-20-årige, der vil vælge et fag, de ikke kan se føre til andet end at blive gymnasielærer. Det er trist, fordi der ikke alene bliver stor mangel på tysklærere til gymnasiet. Der er også er en lang række andre arbejdsgivere, som efterspørger folk, der kan flere fremmedsprog,” siger Hanne Wacher Kjærgaard.

Hanne Wacher Kjærgaard tilføjer, at problemet berører alle niveauer i uddannelsessystemet. Selvfølgelig skal alle ikke have en kandidatgrad i tysk eller spansk, men hvis antallet af mennesker i Danmark med fremmedsproglige kompetencer mangler på universitetsniveau, forplanter det sig hele vejen ned til gymnasie- og grundskoleniveau. Derfor arbejder NCFF med indsatser på alle niveauer med bl.a. et korps af unge sprogambassadører, som kan fortælle andre unge om de mange muligheder, kendskab til for eksempel tysk giver.

"Hvis vi skal vinde slaget, skal vi sætte ind på alle niveauer. Hvis vi bruger al vores energi på at motivere elever i folkeskolen, går der 15 år, før de kommer på universitetet. Til den tid vil alle fremmedsprogsuddannelser være lukket, hvis vi ikke får ændret den nuværende opfattelse af, at fremmedsprog ikke er til særlig nytte," siger Hanne Wacher Kjærgaard.

Ifølge Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet og formand for Danske Universiteter, kan hverken erhvervslivet, skolelivet eller uddannelseslivet i Danmark leve med, at kun undervisningen i dansk og engelsk står tilbage. Til gengæld anerkender hun, at det ikke er muligt at opretholde et tyskfag på Aalborg Universitet.

"Jeg håber på og regner med, at det samlede antal studerende i tysk og andre fremmedsprog kan stige igen. På universitetsniveau er vi nødt til at koncentrere kræfterne, så der overhovedet er steder, hvor der er et slagkraftigt sprogmiljø med tilknyttet forskning," siger Hanne Leth Andersen.

Petra Daryai-Hansen er lektor ved institut for engelsk, germansk og romansk på Københavns Universitet og leder af et projekt, som indsamler oplysninger fra undervisere, studerende og elever over hele landet om, hvordan der kan tilrettelægges en mere motiverende tyskundervisning. Hun mener, det er vigtigt at ændre synet på tyskfaget og at føre kampagne for, at tysk og andre sprogfag både kan være et fornuftigt og spændende fagvalg.

"Udfordringen er, at børn og unge i Danmark og det øvrige Skandinavien vokser op med så meget engelsk omkring sig, at det næsten ikke er et fremmedsprog mere, men et andetsprog. Det har skabt et snæversynet forhold til fremmedsprog. Mange oplever, at de kan klare sig med dansk og engelsk og kan ikke se, hvad de skal med flere sprog," siger Petra Daryai-Hansen.

Hun mener endvidere, at vejen frem ikke kun er en charmeoffensiv på skoler og gymnasier, men at fremmedsprogenes nytte og nødvendighed skal stå klarere frem i samfundsdebatten. I de senere år er det faktisk lykkedes politikere og andre synlige debattører at tale de naturvidenskabelige fags omdømme op, og hvis de samme mennesker prioriterede fremmedsprogene lige så højt, kunne det gøre en forskel.

Kilde: artikel af Morten Mikkelsen i Kristeligt Dagblad 25./27. november 2019:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/tyskfaget-slaas-mod-sproglig-ensporethed

‘OMVENDT BROBYGNING’ TIL FREMME AF SPROGFAGENE I GYMNASIET?

Tyske tillægsord, spanske sætninger og franske finurligheder er ikke populære på de danske ungdomsuddannelser. Få unge vælger sprog, men selvom der er lavet nationale strategier for at knække den negative kurve, er der ikke udsigt til, at udviklingen vender. Dét har fået en klasse på Holstebro Gymnasium til at tage affære. De har udviklet en løsning, som måske kan få flere til at vælge sprogfag i fremtiden, og politikerne i Folketinget viser interesse for den.

Holstebro-eleverne har udviklet og afprøvet en model, de kalder 'omvendt brobygning'. Det bygger på, at gymnasieelever tager ud og underviser i sprog for de ældste elever i folkeskolen og desuden fortæller, hvorfor de selv er vilde med sprog.

- Vi fremlægger det i øjenhøjde, og de lytter lidt mere til os end deres lærer. Og så lavede vi nogle anderledes opgaver, hvor de blev aktiveret på en ny måde, siger Julie Nonboe fra 2.g.

De unge fra Holstebro har sandsynligvis fat i den lange ende, når de selv tager ud for at møde folkeskoleelever og undervise dem i sprog.
For jævnaldrende rollemodeller kan gøre en forskel, mener Hanne Wacher Kjærgaard, som er en af lederne i Det Nationale Center for Fremmedsprog:
- Jeg tror, at det kan flytte noget for nogle elever, at de oplever, at nogen på deres egen alder - eller lidt ældre - synes, at det er megacool at beskæftige sig med sprog, siger hun.

I Holstebro Kommune er der begejstring for ideen om 'omvendt brobygning', som nu er sat i gang, og til januar skal gymnasieeleverne undervise på Ulfborg Skole.

Torsdag besøgte 2.g-klassen fra Holstebro Christiansborg for at præsentere ideen for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.
- Vi følte, at vi blev godt modtaget og lyttet til, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Nicoline Hoffmann (2. g på Holstebro Gymnasium).

Læs artikel af Monica Jørgensen og Mia Vognstoft Vad, dr.dk, 29. november 2019.
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/oui-ja-si-julie-julie-og-nicoline-vil-have-flere-unge-til-vaelge-sprogfag

Sidst tilføjet:
Elever giver politikere gode råd om fremmedsprog.
Læs artikel af Malene Romme-Mølby i Gymnasieskolen, 4. december 2019.12.05

https://gymnasieskolen.dk/elever-giver-politikere-gode-raad-om-fremmedsprog

 

 

 

 

MUNDTLIGHEDEN I SPROGUNDERVISNINGEN SKAL EFTERLIGNE MUNDTLIGHEDEN I VIRKELIGHEDEN

Torsdag d. 22. november 2019 gjorde midler fra NCFF det muligt for over 100 undervisere i tysk, fransk og spansk fra folkeskoler og gymnasier i hele Århus at mødes en hel eftermiddag til oplæg og workshops. Projekter havde navnet "Sammen styrker vi sprog". Målet var at udvide brobygning til flere skoler og gennem inspiration til tilgange i sprogundervisning at udveksle erfaringer med sprogundervisning på tværs af folkeskolen og gymnasiet.   

Deltagerne blev opdateret på nyeste forskning, der bl.a. påpeger, hvor lidt fokus sproglærere har på mundtlighed. Dette på trods af at både elever og sprogundervisere selv opfatter netop mundtlighed som en meget vigtig del af sprogundervisning og det at kunne tale et sprog som helt centralt. De to oplægsholdere, Susana Fernandez (sprogdidaktisk forsker på Århus Universitet, og Line Krogager Andersen (der netop har afleveret ph.d. fra Århus Universitet om sprogundervisning i Folkeskolen), udfordrede deltagernes forståelse af, hvordan mundtlighed bedst fremmes i undervisningen.

Fx er det nødvendigt, at sprogundervisere rammesætter samtaler, der er autentiske. Hermed menes, at man ikke lader elever spørge hinanden, hvad farven er på væggen, eller hvad kammeraternes fritidsinteresser er. Med andre ord spørgsmål, hvor svaret er kendt på forhånd. Endvidere var en vigtig pointe, at samtale er uendelig mange ting, og dermed meget andet end spørgsmål-svar, som mundtlighed synes at være domineret af i sprogundervisningen. Mundtlighed skal ideelt set efterligne den mundtlighed der findes udenfor skolen, var budskabet.

Læs artikel af Nina Hauge Jensen i Folkeskolen.dk, 22. november 2019.
https://www.folkeskolen.dk/1091554/sammen-styrker-vi-sprog---fokus-paa-didaktik-i-brobygning-mellem-tysk--og-fransklaerere-i-folkeskolen-og-gymnasiet

 

SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i ‘uformel samtale’

Spørgsmål: 
Er 6 replikker fordelt på hhv. 3 spørgsmål og 3 svar til én kasse i opgavetypen 'uformel samtale' tilstrækkeligt til at udgøre egl. samtaletræning?

Svar:
En mundtlig aktivitet bygget op over så få replikker vil jeg umiddelbart opfatte som en fokuseret (bundet) produktiv aktivitet i en forberedelsesfase til den egentlige konversationelle træning ud fra den frie(re) uformelle samtale.

Endvidere ligner så få spørgsmål/svar over et emne eller et delaspekt af et emne det såkaldte 'pædagogiske replikskifte' med dets karakteristiske stive diskursmønster og lineære struktur, som ikke har meget fælles med en naturlig samtale. Når jeg ser et problem i det, er det fordi, at en større udfordring nemlig er at få aflært det 'pædagogiske replikskifte', som samtalegrupperne desværre i mange tilfælde overfører til de uformelle samtaler. Det er bekymrende at opleve, at en del elever/studerende efter mange år som intersprogsbrugere (sprogindlærere) har fået indarbejdet denne kunstige diskurs i en sådan grad, at de opfatter den som naturlig og den ægte interaktive talesprogsdiskurs som unaturlig og vanskelig at tilegne sig på fremmedsproget.

Dertil kommer, at et træningsomfang opgjort i et begrænset antal replikker i høj grad vil hæmme den spontanitet og kreativitet, der i høj grad karakteriserer en naturlig samtale.

Jeg vil derfor anbefale, at træningen i 'uformel samtale' tilrettelægges med udgangspunkt i et givet antal minutter og ikke i antal replikker, og at der på de lavere undervisningsniveauer afsættes et absolut minimum af 10 minutter til træningen. Med 10 min. bør antallet af kasser med emner og delaspekter heraf ikke overstige 2 (svarende til 2 delemner til hovedemnet med X antal delaspekter).

I takt med at flere og flere samtaleteknikker indgår i træningen, og hver samtalepartner i en tremandsgruppe (som jeg anbefaler) skal gives den fornødne tid til at realisere teknikkerne, må der nødvendigvis afsættes mere tid til træningen. Endvidere skal inddrages flere kasser med emner og delaspekter heraf, hvis træningen skal give mening.
-------------------------------------
Direkte link til kort introduktion til 'uformel samtale':
Uformel samtale-kort introduktion
-------------------------------------
Andre indlæg i samme serie:

SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning 

SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?

SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen?

SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen?

Spørgsmål:  
Under udførelse af de 'uformelle samtaler' kan deltagerne miste fokus på den samtaleteknik, som træningen skal centreres omkring. Hvordan kan man kan bidrage til, at opmærksomheden løbende rettes mod det pågældende konversationelle træningsfokus (fx emneskift, feedback, en udvalgt gambittype)?

Svar: 
Det teoretiske udgangspunkt for et svar på dette spørgsmål er, at fremmedsprog læres gennem opmærksomhed og bevidst kognitiv bearbejdning. I et læringsforløb bør derfor indgå aktiviteter, hvor intersprogsbrugerens (sprogindlærerens) opmærksomhed specifikt rettes mod givne sproglige fænomener inden for den overordnede kommunikative kompetences delkompetencer.

Når man lærer et fremmedsprog, skal man være opmærksom på, at mennesket har en begrænset kognitiv bearbejdningskapacitet. Det betyder, at der er grænser for, hvor mange sproglige bolde, en intersprogsbruger kan have i luften på én gang, uden at arbejdshukommelsen overbelastes, og læringen dermed blokeres.

Når der udelukkende skal tales på fremmedsproget, skal der tænkes på gloser, udtale, morfologi syntaks og indhold.
Når der skal SAMtale på fremmedsproget, kommer der desuden flg. sproglige bolde i spil: emneskift m. gambitter, feedback m. gambitter, andre gambittyper, kommunikationsstrategier, adækvat kommunikativ adfærd osv. Det er mange informationer for hjernen at håndtere på én gang.

Som regel vil det forholde sig sådan, at ny og ikke tilegnet information fordrer kontrolleret bearbejdning under intersprogsbrugerens aktive og fokuserede opmærksomhed. Denne proces er ret langsom, sekventiel og belastende for bearbejdningskapaciteten i arbejdshukommelsen.

Derfor er en intersprogsbruger i princippet kun i stand til at rette den fokuserede opmærksomhed mod et eller få sproglige fænomener ad gangen. Og der er som oftest, før fuld automatisering og optag i intersproget af et givet fænomen har fundet sted, behov for en eller anden form for fastholdelse og synliggørelse af det, der har det træningsmæssige fokus i en samtalesituation.
-------------------------------------
Træningmetoder til læring af svargambitter
De såkaldte gambitter indgår som væsentlige elementer i samtalen, hvor de bidrager til, at denne forløber glat og flydende. Gambitter udgør et iboende træk i den naturlige samtale, der uden gambitter virker skriftsprogsagtig og dermed fremstår kunstig og inadækvat i relation til talesproget. Dertil kommer, at gambitter har flere helt konkrete funktioner, der er af betydning for samtalens opbygning.

Udgangspunktet er i det konkrete tilfælde, at eleverne/de studerende, efter en teoretisk og eksemplificeret gennemgang med efterfølgende forståelsesorienterede og bundne produktive træningsaktiviteter, skal lære at bruge svargambitter i praksis i deres samtaler.
Et eksempel herpå er, at svargambitter på spansk placeres foran replikken:
-   helt korte svar (pues)
-   tøvende korte og længere svar (pues)
-   informerende svar (bueno pues)
-   forklarende svar (es que)

Af nedenstående fil fremgår det, hvordan man kan hjælpe sine elever/studerende til at synliggøre og fastholde det læringsmæssige fokus (her: 4 svargambitter) under gruppetræning af en samtale på spansk. Flg. metoder præsenteres:
- seddelmetoden
- kuglerammemetoden
- brikmetoden
- afkrydsningsmetoden

Direkte link:  fokusmetoder-traening-samtale

For nogle samtalegrupper kan to gambitter være tilstrækkeligt at fokusere på. Og der bør aldrig fokuseres på mere end fire ad gangen for at undgå kognitiv overbelastning af arbejdshukommelsen.

Hvis det for en samtalepartner i gruppen kun lykkes at anvende en eller to af de fire gambitter, er der ikke noget "galt" i det. Det er efter al sandsynlighed tegn på, at det var, hvad den pågældende kunne klare på det pågældende trin i sit læringsforløb. I en efterfølgende træningsgang kan man så prøve at få en gambit eller flere med.

Viser det sig, at ovenstående metode ingen virkning har, vil jeg foreslå, at det pågældende samtalefænomen repeteres i form af forståelsesorienterede og/eller fokuserede produktive aktiviteter fra forberedelsesfasen, før der på ny sættes fokus på det i selve samtalen.

Principperne bag de oven for beskrevne metoder kan naturligvis også anvendes på andre samtalefænomener end netop svargambitter, foruden at de kan anvendes til andre fremmedsprog.

-------------------------------------
Andre indlæg i samme serie:

SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  

SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?

 

SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten ‘uformel samtale’ til oparbejdelse af samtalefærdighed?

Her kan indledningsvist ses en kort introduktion til den frie aktivitetstype, der i spørgsmålet refereres til, og som jeg plæderer for til oparbejdelse af samtalefærdigheden.  Jeg kalder den i mine materialer for 'uformel samtale', og den er kort og godt bygget op omkring X antal kasser med indlagte emner og delaspekter i relation hertil.
Direkte link:  Uformel samtale-kort introduktion

Svar på spørgsmål:
Der findes andre frie(re) træningsaktiviteter, der lever op til en kommunikativ undervisnings krav, men det er vanskeligt at finde nogen som den 'uformelle samtale', der i samme grad imødekommer den sprogundervisningens krav om
1) muligheder for differentiering
2) virkelighedsnærhed med deraf følgende motivationsskabelse

AD1
I det heterogene læringsrum tilpasses undervisningens niveau, indhold og form ofte en standardiseret forløbsmodel, der formodes at være i overensstemmelse med den "typiske" elevs/studerendes færdigheder, behov og interesser. Sådanne one-size-fits-all-modeller møder ikke den enkelte elev/studerende dér, hvor h/n rent faktisk befinder sig i sin intersproglige udvikling.

Dette hænger sammen med, at den grad af kognitiv bearbejdning, en sproglig aktivitet udløser hos en elev/studerende, er individuelt betinget. Derfor giver det ikke mening at forvente, at alle i en klasse får det samme læringsudbytte af det samme forløb med de samme aktiviteter på det samme tidspunkt. Hver aktivitet vil fordre forskellige grader af kognitiv bearbejdning hos den enkelte i henhold til anvendelsesgraden af hhv. kontrollerede og automatiske processer samt til det stadium i den intersproglige udviklingsproces, hvorpå eleven/den studerende befinder sig. Hvad der for én vil være kognitivt uproblematisk, vil for en anden indebære en kognitiv belastning og som følge heraf enten en hel eller delvis hindring for udførelsen af den sproglige aktivitet.

Målet må naturligvis være, at hver enkelt elev/studerende får udbytte af undervisningen og løbende tilbydes stadigt stigende udfordringer med udgangspunkt i den pågældendes niveau ved undervisningens start. Dette mål er realistisk gennem arbejdet med 'uformel samtale' via "kassesystemet".

'Den uformelle samtales' differentieringsmuligheder, som er blandt de tilbagevendende spørgsmål, jeg modtager, skal jeg redegøre for mere detaljeret i et senere indlæg.

AD2
Anvendelsesorientering og virkelighedsnærhed i de frie uformelle samtaleaktiviteter er vigtige faktorer. Det har de altid været, og det er de i særdeleshed nu, hvor sproguddannelserne er i krise. Hvis man ikke kan se formålet med en sproglig træningsaktivitet set i relation til dens anvendelighed i "den virkelige verden", vil motivationen for at udføre den logisk reduceres.

Oparbejdelse af mundtligheden er desværre fortsat i alt for høj grad præget af aktiviteter, der står i misforhold til den dialogiske kommunikationsforms repræsentation i det virkelige liv, hvor informations- og meningsudveksling er mere fremherskende end informationsformidling. Én forklaring herpå er de forældede og monologisk orienterede eksamensformer, der, som et led i de aktuelle forsøg på at højne interessen for sproglige uddannelser, meget vel kunne underkastes et kritisk eftersyn.

I denne forbindelse kan jeg henvise til nedenstående artikel, som ikke har mistet sin relevans.
Ambjørn, Lone & Troensegaard, Agnete (2005): Den naturlige samtale i fremmedsproglig læring. - Ny arbejds- og eksamensform i lyset af gymnasiereformen.

Direkte link:
http://lone-ambjoern.dk/wp-content/uploads/2013/12/Den-naturlige-samtale-i-fremmedsproglig-laering-ny-arbejds-og-eksamensform.pdf

 

 

SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning

Hermed åbner jeg for en ny type input i den del af bloggen, hvor jeg inden for det overordnede tema SAMTALEFÆRDIGHED med jævne mellemrum vil skrive indlæg i form af SPØRGSMÅL, jeg undervejs i mit konsulentarbejde støder på, samt mine SVAR derpå.

Da mange af spørgsmålene drejer sig om anvendelse af de mundtlige aktivitetstyper i de undervisningsmaterialer, der er frit tilgængelige fra menupunktet
'Samtale - materialer' , skal disse materialer have et par ord med på vejen her.

I kompendiet Konversationel kompetence (1) – Teori indføres i grundlæggende samtaleteknikker, som er en forudsætning for at være en god samtalepartner. At være en god samtalepartner udgør et vigtigt aspekt af den sociale kompetence, som bl.a. omfatter individets evne til at forstå, regulere samt indgå i samspil med andre mennesker – det være sig på modersmål eller fremmedsprog.

I denne forbindelse er min mangeårige erfaring med undervisning i samtale på spansk, at mange elever/studerende faktisk også som en positiv afsmittende virkning bliver bedre til at samtale på dansk, fordi de bevidstgøres om vigtigheden af generelt at være en god samtalepartner samt om teknikkerne hertil.

Af de samtaleteknikker, der gennemgås i kompendiet, kan mange overtages direkte af andre sprog, medens andre må tilpasses de pågældende sprog. Et enkelt afsnit er specifikt rettet mod spansk samtaleadfærd.
------------------------------
Kompendiet 'Konversationel kompetence (2). – Træning', består af en række 1) forståelsesorienterede, 2) fokuserede produktive samt 3) frie produktive aktivitetstyper. I materialet benævnes de første to 'e-opgaver', hvilket refererer til, at min egen undervisning var bygget op omkring integreret e-læring. Dette har imidlertid ingen indflydelse på det læringsmæssige formål eller indhold i opgaverne, som også kan afvikles i det fysiske læringsrum.

Videre hvad angår opgavetyper 1) og 2), er de udarbejdet til spanskundervisning, men kan med udgangspunkt i de bagvedliggende principper omarbejdes til andre sprog.

Opgavetype 3), som man finder på siderne 96-156 i 'Konversationel kompetence (2). – Træning', kan anvendes i samtaletræning på både spansk og andre sprog. Dog gælder for andre sprog, at underviserne, evt. i samarbejde med elever/studerende, må finde frem til tekster/tekstuddrag, som samtalegrupperne kan finde emnemæssig inspiration i til deres samtaler (jf. blok 5 – 10 i kompendiet). Det samme gør sig gældende for anvendelse af opgavetypen på lavere sproglige niveauer i spanskundervisningen.
------------------------------
Jeg anbefaler alle, der ønsker at inkorporere samtalefærdighed i deres undervisning, at læse artiklen 'Undervisning og læring i konversationel kompetence på spansk: Problemstillinger og løsningsforslag'.  Direkte link:
http://lone-ambjoern.dk/wp-content/uploads/2014/01/Samtalefaerdighed-problemstillinger-loesningsforslag.pdf

Dens grundlæggende principperne er også relevante for anden sprogundervisning end netop spansk.

God fornøjelse!

 

 

 

 

 

AALBORG UNIVERSITET: TRE SPROGUDDANNELSER LUKKER

Flere års faldende ansøgertal betyder, at Det Humanistiske Fakultet på AAU fra september 2020 ikke optager nye studerende på de tre sproguddannelser: Tysk samt International Virksomhedskommunikation – tysk og spansk.

"Det er bandsat ærgerligt", udtaler Henrik Halkier, dekan ved det humanistiske fakultet, til Nordjyske d. 22. november 2019. "Men de unge har valgt med fødderne. Det er en udfordring fagligt og pædagogisk med så små hold, men selvfølgelig også økonomisk. De tre snart forhenværende uddannelser har haft faldende ansøgertal de seneste fem år, så de sammenlignet med 2014 er næsten halveret. De er gået fra at være små til at være meget små."

På de tre fag, AAU nu lukker, begyndte i september tilsammen 21 studerende på bachelor, og endnu færre tog hul på kandidat.
De to tyskfag, der forsvinder, er dels den klassiske tysk-uddannelse, hvis kandidater typisk bliver gymnasielærere - hvor fem begyndte på bachelor - dels faget sprog og international virksomhedskommunikation med tysk som speciale, der havde syv nye studerende. Sidstnævnte har en variant, hvor spansk er hovedsprog, og også dén forsvinder. Her begyndte ni studerende i september. Til gengæld består AAU’s anden spansksprogede uddannelse, sprog og internationale studier, som har en tilfredsstillende søgning.

"Udviklingen er desværre gået i den forkerte retning i flere år, men jeg havde håbet, at det på et tidspunkt ville ændre sig", siger Henrik Halkier. "Men der er ingen tvivl om, at der er et strukturelt problem i uddannelsessystemet i forhold til at få flere unge til at vælge en sproguddannelse og ikke mindst i forhold til at vælge tysk. Det er ærgerligt, for jeg tror på, at der i fremtiden bliver en efterspørgsel på medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog på et højt niveau. Jeg har bare også måttet erkende, at vi ikke har kunnet tiltrække tilstrækkeligt med studerende her i Aalborg, selvom vi har lavet rekrutteringsindsatser målrettet de kommende studerende, og vores utroligt engagerede medarbejdere har ydet en stor indsats med aktiviteter målrettet gymnasie- og handelsskolerne som fx Tysk Tirsdag og Sprogcamp. Men jeg vil dog gerne understrege, at det ikke betyder, at vi dropper alle sprogfag. Vi har fortsat uddannelser i globale sprog som engelsk og spansk", understreger Henrik Halkier.

Læs mere her:
https://www.fak.hum.aau.dk/nyheder/nyhed/det-humanistiske-fakultet-lukker-for-optag-paa-tre-sproguddannelser.cid432423

 

FORSKNINGSPROJEKT: INTERNATIONALISERING AF DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER – HVOR, HVAD, HVEM, HVORDAN?

Danske universiteter vil, som alle andre universiteter i verden, gerne være 'internationale'. De vil gerne indgå i den globale udveksling af viden, forskere og studerende, som altid har fundet sted, og som kun er blevet forstærket med de seneste års globalisering.

Men hvad sker der egentlig, når man skifter dansk som undervisningssprog ud med engelsk?
Hvilke rationaler har studerende for at rejse ud i verden for at studere eller være i praktik?
Og hvad dækker 'internationalisering' på de videregående uddannelser egentlig over?

Det er nogle af de spørgsmål, som forskere dykker ned i i 'Geographies of Internationalisation' - et nyt forskningsprojekt forankret på DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Læs artikel af Hanne Kirstine Adriansen (lektor, AU) og Camilla Falk Rønne Nissen (post.doc., KU), Forskerzonen, 21. november 2019.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-taler-vi-om-naar-vi-taler-om-internationalisering-af-de-videregaaende?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=77c2976704-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_21_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-77c2976704-239647385

 

SPROGLIG DIVERSITET OG KREOLSPROG

I Italien taler man italiensk, i Tyskland tysk og i Danmark dansk. Hvis det var sandt for alle 193 lande i verden, ville der kun være 193 sprog.
I virkeligheden er der mange flere: 8.475 ifølge glottolog.org, hvor lingvister kortlægger verdens sprog.
Og som om det ikke skulle være uoverskueligt nok, så kommer der nye sprog til – for eksempel såkaldte kreolsprog, der opstår, når to eller flere grupper af mennesker med hvert deres sprog kommer i kontakt med hinanden.

I en forskergruppe ved Aarhus Universitet har man sammenlignet disse nyudviklede grammatikker med ikke-kreolsprog fra hele verden – med spektakulære resultater til følge.

Læs artikel af lektor Peter Bakker (AU), ForskerZonen.dk, 28 maj 2018.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/8475-sprog-findes-og-der-kommer-nye-til