Kategoriarkiv: Differentieret læring

DIFFERENTIERET LÆSNING AF AVISARTIKLER

SPØRGSMÅL:
Jeg har meget svært ved at få mine elever (3. G) til at læse autentiske avisartikler på spansk. De synes, at det er for svært og uoverskueligt og mister motivationen. Har du et forslag til, hvad jeg kan gøre?  

SVAR
Mange tak for dit spørgsmål. Da jeg kan forestille mig, at den samme problemstilling kan gøre sig gældende på andre fremmedsprog, svarer jeg i det flg. lidt mere bredt.

Jeg kan godt forstå, at det på nogle sprogelever på gymnasieniveau (samt på en universitetsuddannelses indledende semestre) kan virke overvældende at gå ind på en fremmedsproget avis' webside og se de utallige informationer på formelt skriftsprog, som kan gøre det svært at forstå indholdet i de forskellige artikler, når man som sprogelev ikke har det fornødne ordforråd.

Ud over informationsmængde og manglende ordforråd, udgøres en tredje barriere af den grad af underforståethed, der som oftest ligger bag de nationale, regionale og lokale nyheder. Det forudsættes, at læser, i sin egenskab af indfødt sprogbruger, løbende har fulgt med i diverse forhold og sager, at diverse navne og hovedpersoner er læser bekendte, samt at læser har en naturlig motivation for at følge med og holde sig orienteret.

Trods disse barrierer, hersker der ingen tvivl om, at sprogelever bør anspores og motiveres til at læse autentisk nyhedsrelateret stof og jævnligt "tage et digitalt smut" til målsprogslandet. På den måde kan sprogeleven bringes til at føle sig mere i berøring med befolkningen, sproget og målsprogslandet, hvorved sprogstudiet bliver mere vedkommende og anvendelsesorienteret. Det handler om, at bringe målsprogslandet virkelighed ind i læringssituationen og i klasseværelset.

Med henblik på at gøre det uoverskuelige mere overskueligt for sprogeleven og dermed gøre det mere spiseligt for en sprogelev først at kikke lidt og siden mere i en netavis på målsproget, er læsning og forståelse af overskrifter og manchetter en god idé.  Jeg er til fulde klar over, hvor travlt der i forvejen er i det fremmedsproglige klasseværelse, men det er en god læringsmæssig investering at bruge blot nogle minutter et par gange om ugen på fx:
SIDEN SIDST: 1-3 hovedoverskrifter, der har præget nyhedsbilledet i målsprogslandet.
I starten medtages kun selve overskrifterne og senere manchetterne. Når eleverne er klar til det, påkobles dele af artikler, indtil eleverne kan klare at læse hele artikler.

Når det drejer sig om fokus på sprogelevernes forståelse af indholdet i det, de læser, skal man huske ikke at integrere produktion på målsproget. Tjek af forståelse foregår altid på dansk. At gøre en forståelsesopgave i læsefærdighed til en produktiv opgave vil mindske motivationen, foruden at man på den måde uhensigtsmæssigt sammenblander sproglige færdigheder.
---------------------------------------------   
Blandt forskere inden for læseforståelse er der bred enighed om, at sprogelevens baggrundsviden spiller en vigtig rolle i betydningsafklaringen. Dette kan i læringssituationen bruges på den måde, at man som igangsættende foranstaltning af læsning af autentisk stof på målsproget tager sigte på enten almengyldige eller internationale informationer, som sprogeleverne i forvejen er bekendte med fra dansk presse. Artikler med et kendt indhold er generelt lettere at afkode på fremmedsproget, og betydningen af ukendte gloser er lettere at gætte/udlede gennem læsning af disse såkaldte "paralleltekster". Underviser kan også forstærke denne fordel ved at lave forståelsesøvelser, der har til formål at finde udvalgte danske nøgleord- og begreber i målsprogsteksten.
---------------------------------------------
I differentieringsøjemed kan der på baggrund af ovenstående opstilles flg. progressionsmuligheder:
Læsning af avisartikler med kendt indhold:
-                     Overskrift
-                     Overskrift + manchet
-                     Overskrift + manchet + del af artikel
-                     Overskrift + manchet + flere dele af artikel
-                     Overskift + manchet + hel artikel

Læsning af avisartikler med ukendt indhold:
-                     Overskrift
-                     Overskrift + manchet
-                     Overskrift + manchet + del af artikel
-                     Overskrift + manchet + flere dele af artikel
-                     Overskift + manchet + hel artikel

I arbejdet med differentieret læring, bør læsemålene altid opstilles i henhold til den enkelte sprogelevs viden og kunnen på et givet tidspunkt. Derfor giver det læringsmæssigt ingen mening at stille de samme læseopgaver til alle i en klasse, da man på den måde vil belaste nogle så meget kognitivt, at de ikke lærer noget. Og så er vi tilbage ved den manglende motivation og ulyst til at tage "det digitale smut" til målsprogslandet.

Med venlig hilsen fra
Lone

 

 

 

 

 

FOKUSERET TRÆNING I SAMTALEN

Det teoretiske udgangspunkt
Fremmedsprog læres, som bekendt, primært gennem opmærksomhed og bevidst kognitiv bearbejdning. I et læringsforløb bør derfor indgå aktiviteter, hvor sprogelevens opmærksomhed specifikt rettes mod givne sproglige fænomener inden for den overordnede kommunikative kompetences delkompetencer.

Når man lærer et fremmedsprog, skal man være opmærksom på, at mennesket, og dermed også sprogelever, har det, man kalder en begrænset kognitiv bearbejdningskapacitet. Det betyder, at der er grænser for, hvor mange sproglige bolde, man kan have i luften på én gang, uden at arbejdshukommelsen overbelastes, og læringen dermed blokeres.

Når en sprogelev skal tale på fremmedsproget, skal h/n tænke på gloser, udtale, morfologi syntaks og indhold.
Når en sprogelev skal SAMtale på fremmedsproget, kommer der desuden flg. sproglige bolde i spil: emneskift m. gambitter, feedback m. gambitter, andre gambittyper, kommunikationsstrategier, adækvat kommunikativ adfærd osv. Det er mange informationer for hjernen at håndtere på én gang.

Som regel vil det forholde sig sådan, at ny og ikke tilegnet information fordrer kontrolleret bearbejdning under sprogelevens aktive og fokuserede opmærksomhed. Denne proces er ret langsom, sekventiel og belastende for bearbejdningskapaciteten i arbejdshukommelsen.

Derfor er en sprogelev i princippet kun i stand til at rette den fokuserede opmærksomhed mod et eller få sproglige fænomener ad gangen. Og der er som oftest, før automatisering og optag i intersproget af et givet fænomen har fundet sted, behov for en eller anden form for synliggørelse og fastholdelse af det, der har det træningsmæssige fokus i en samtalesituation.
________________________________________________________

Træningmetoder til læring af svargambitter
De såkaldte gambitter indgår som væsentlige elementer i samtalen, hvor de bidrager til, at denne forløber glat og flydende. Gambitter udgør et iboende træk i den naturlige samtale, der uden gambitter virker skriftsprogsagtig og dermed fremstår kunstig og inadækvat i relation til talesproget. Dertil kommer, at gambitter har flere helt konkrete funktioner, der er af betydning for samtalens opbygning.

Udgangspunktet er i det konkrete tilfælde, at eleverne, efter en teoretisk og eksemplificeret gennemgang, i praksis skal lære at bruge svargambitter i deres samtaler. Fx sættes svargambitter på spansk foran:
-   helt korte svar (pues)
-   tøvende korte og længere svar (pues)
-   informerende svar (bueno pues)
-   forklarende svar (es que)

Af vedhæftede fil fremgår det, hvordan man kan hjælpe sine elever til at synliggøre og fastholde det læringsmæssige fokus (her: 4 svargambitter) under gruppetræning af en samtale på spansk. Flg. metoder præsenteres:
- seddelmetoden
- kuglerammemetoden
- brikmetoden
- afkrydsningsmetoden

LINK TIL FIL
fokusmetoder-traening-samtale

For nogle samtalegrupper kan to gambitter være tilstrækkeligt at fokusere på. Og der bør aldrig fokuseres på mere end fire ad gangen for at undgå kognitiv overbelastning af arbejdshukommelsen.

Hvis det for en samtalepartner i gruppen kun lykkes at anvende en eller to af de fire gambitter, er der ikke noget "galt" i det. Det er efter al sandsynlighed tegn på, at det var, hvad han/hun kunne klare på det pågældende trin i sit læringsforløb. Den efterfølgende træningsgang kan den pågældende så prøve at få en eller flere med. Hermed tages der ligeledes højde for differentiering.

De beskrevne metoder kan naturligvis også anvendes på andre sproglige fænomener end netop svargambitter, foruden at de kan anvendes til fokuseret træning på andre fremmedsprog.

Med venlig hilsen fra
Lone