FORSKERGRUPPE PLÆDERER FOR BRED STYRKELSE AF FLERSPROGETHEDSDIDAKTIKKEN I SKOLENS SPROGFAG

En forskergruppe har over en treårig periode undersøgt, hvordan flersprogethedsdidaktik gavner alle elevers praktiske, metasproglige og kritiske sproglige opmærksomhed. Det har de gjort i forskningsprojektet Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels (PE-LAL).

Forskergruppen består af PETRA DARYAI-HANSEN (lektor i fremmedsprogsdidaktik og uddannelsesleder, Københavns Universitet); NATASCHA DRACHMANN (videnskabelig assistent, Københavns Universitet); LINE KROGAGER ANDERSEN (postdoc, Center for Grundskoleforskning, Syddansk Universitet); LINE MØLLER DAUGAARD (docent, Ph.d., leder, Forskningscenter for pædagogik og dannelse, VIA University College); ANNE HOLMEN (professor, leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet); TOM STEFFENSEN (docent, Læreruddannelsen Forskning og Udvikling, Københavns Professionshøjskole).

I Skolemonitor.dk. bringer gruppen et debatoplæg med det formål at plædere for, at flersprogethedsdidaktik er til gavn for alle elever samt rette opmærksomheden mod 18 opstillede anbefalinger som et ønskescenarie for, hvordan flersprogethedsdidaktikken kan styrkes bredt via læreplaner, læreruddannelse, den enkelte skole, den enkelte lærer, undervisningsmaterialer og undervisningspraksis. Anbefalingerne målrettet grundskolen har særligt fokus på de fem obligatoriske sprogfag: dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk.
(Der linkes til anbefalingerne i debatoplægget). 
---------------------
Der hersker i den danske skoleverden en diskurs om, at den såkaldte flersprogethedsdidaktik alene er en dansk-som-andetsprogsindsats målrettet elever med minoritetssproglig baggrund. Det er en misforståelse - flersprogethedsdidaktik er til gavn for alle elever, lyder det fra sprogforskere bag 18 nye anbefalinger.

Flersprogethedsdidaktik er en undervisningspraksis, hvor man i sprogundervisningen integrerer flere sprog ved at bygge bro mellem de sprog, eleverne lærer i skolen, og ved at åbne for den sproglige mangfoldighed, der findes i klasserummet, i samfundet og i verden.


Didaktikken bygger på en forståelse af, at flersprogethed er et almenmenneskeligt vilkår i en moderne, globaliseret verden. For eksempel har alle elever i Danmark mere end ét sprog med sig i deres sproglige rygsæk:


Alle lærer dansk, engelsk og fransk/tysk i skolen, mange møder sprog udenfor skolen og nogle har andre hjemmesprog end dansk.

Flersprogethedsdidaktikken søger at bringe denne rygsæk i spil som en ressource i undervisningen og samtidig åbne rygsækken for yderligere sprog for at højne elevernes sprogglæde og motivation, styrke deres tilegnelse af målsprog samt forberede dem på at leve og begå sig i en verden præget af sproglig mangfoldighed.

Flersprogethedsdidaktikkens formål er dermed at være et supplement, der underbygger skolens nuværende sprogfag som både færdigheds- og dannelsesfag.

Læs hele debatindlægget i Skolemonitor.dk, 23. november 2023.
https://skolemonitor.dk/debat/art9629028/Styrk-flersprogethedsdidaktikken-i-alle-skolens-sprogfag?fbclid=IwAR31OdIdatUWa83o1pjgCG3L3BF6yuo-G4SGeL9sTYOGlBqH7cx8SHm_SOM