MEDBESTEMMELSE, COOPERATIVE LEARING OG TRYGHED KAN BIDRAGE TIL HØJNELSE AF DELTAGELSE I MUNDTLIG KOMMUNIKATION I KLASSEVÆRELSET

Mundtlig kommunikation er vigtigt i engelskundervisningen og fylder meget i læseplanen, men det kan ofte være vanskeligt at få eleverne til at tale engelsk i timerne, skriver Cindy Tran og Lærke Sørensen i deres professionsbachelorprojekt fra læreruddannelsen i Esbjerg ved UC Syd. De har i praktikker observeret, "at der bruges utroligt meget tid på at få eleverne til at snakke engelsk", men at det "i en almen klasse kun er omkring en tredjedel, der er villige til at tale engelsk, mens den resterende del af klassen enten er meget mere stille eller slet ikke har lyst til at snakke fremmedsproget".

De undersøger derfor i deres projekt, hvad der kan ligge til grund for den manglende lyst til at være deltagende i engelskundervisningen med henblik på at få eleverne i snak og bruge sproget og endvidere se på, hvordan man fremme deres udvikling af sproget. Det har ledt dem til problemformuleringen:

"Hvordan kan man som underviser bedst muligt motivere ens elever, når det kommer til undervisning af fremmedsprog med henblik på udviklingen af elevers kommunikative kompetencer?"

Cindy Tran og Lærke Sørensen har med spørgeskema undersøgt læreres og 5. 6. og 7. klasses elevers opfattelse af mundtlighed i engelsk. Eleverne blev bl.a. spurgt, hvad der kan gøre det svært at snakke engelsk i undervisningen ud fra de tre svarmuligheder: "Jeg har ingen problemer med at snakke engelsk i undervisningen", "Jeg har svært ved at snakke sproget generelt" og "Jeg kan ikke lide at snakke engelsk foran andre".

Hele 32,14 procent svarede, at de ikke kan lide at snakke engelsk foran andre. To elever har uddybet deres manglende lyst til at tale engelsk i klassen: "Jeg synes ikke, det er så fedt, fordi jeg ikke er så god til engelsk og er bange for, at de andre griner, eller min lærer lægger mærke til, at jeg ikke er så god" og “Nogle gange er jeg lidt nervøs for at udtale ordene forkert, men når det er uden for undervisningen, snakker jeg tit engelsk".

Projektet peger på, at medbestemmelse, Cooperative Learning og tryghed motiverer til at deltage mundtligt.

Læs artikel af Lykke Østergaard Møller i Folkeskolen.dk, 19. august 2022. https://www.folkeskolen.dk/bachelorprojekt-engelsk-laererprofessiondk/bachelorer-et-trygt-miljo-kan-fa-usikre-elever-til-at-tale-engelsk/4670503