SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning

Hermed åbner jeg for en ny type input i den del af bloggen, hvor jeg inden for det overordnede tema SAMTALEFÆRDIGHED med jævne mellemrum vil skrive indlæg i form af SPØRGSMÅL, jeg undervejs i mit konsulentarbejde støder på, samt mine SVAR derpå.

Stort set alle spørgsmålene er i et eller andet omfang omformulerede, herunder er nogle slået sammen og besvaret under ét.
Jeg henvender mig ikke i denne serie af blogindlæg til en bestemt sproguddannelse eller en bestemt målgruppe inden for fremmedsprogsundervisning, hvilket betyder, at det er op til læseren at tilpasse indholdet til egen undervisning.
Meget af indholdet vil også være relevant for dansk som andetsprog.

Fra og med indlæg 29, suppleres SPØRG-SVAR med FORSLAG. I denne type indlæg fremkommer jeg med forskellige input til undervisning og læring i samtalefærdighed baseret på mit mangeårige virke som underviser i og forsker inden for samtalefærdighed samt på erfaringerne fra min kursus- og konsulentvirksomhed.

Da en del af spørgsmålene drejer sig om anvendelse af de mundtlige aktivitetstyper i de undervisningsmaterialer, der er frit tilgængelige fra menupunktet
'Samtale - materialer' , skal disse materialer have et par ord med på vejen her.

I kompendiet Konversationel kompetence (1) – Teori indføres i grundlæggende samtaleteknikker, som er en forudsætning for at være en god samtalepartner. At være en god samtalepartner udgør et vigtigt aspekt af den sociale kompetence, som bl.a. omfatter individets evne til at forstå, regulere samt indgå i samspil med andre mennesker – det være sig på modersmål eller fremmedsprog.

I denne forbindelse er min mangeårige erfaring med undervisning i samtale på spansk, at mange elever/studerende faktisk også som en positiv afsmittende virkning bliver bedre til at samtale på dansk, fordi de bevidstgøres om vigtigheden af generelt at være en god samtalepartner samt om teknikkerne hertil.

Af de samtaleteknikker, der gennemgås i kompendiet, kan mange overtages direkte af andre sprog, medens nogle må tilpasses de pågældende sprog. Et enkelt afsnit er specifikt rettet mod spansk samtaleadfærd.
------------------------------
Kompendiet 'Konversationel kompetence (2). – Træning', består af en række 1) forståelsesorienterede, 2) fokuserede produktive samt 3) frie produktive aktivitetstyper. I materialet benævnes de første to 'e-opgaver', hvilket refererer til, at min egen undervisning var bygget op omkring integreret e-læring. Dette har imidlertid ingen indflydelse på det læringsmæssige formål eller indhold i opgaverne, som også kan afvikles i det fysiske læringsrum.

Videre hvad angår opgavetyper 1) og 2), er de udarbejdet til spanskundervisning, men kan med udgangspunkt i de bagvedliggende principper omarbejdes til andre sprog.

Opgavetype 3), som man finder på siderne 96-156 i 'Konversationel kompetence (2). – Træning', kan anvendes i samtaletræning på både spansk og andre sprog. Dog gælder for andre sprog, at underviserne, evt. i samarbejde med elever/studerende, må finde frem til tekster/tekstuddrag, som samtalegrupperne kan finde emnemæssig inspiration i til deres samtaler (jf. blok 5 – 10 i kompendiet). Det samme gør sig gældende for anvendelse af opgavetypen på lavere sproglige niveauer i spanskundervisningen.
------------------------------
Jeg anbefaler alle, der ønsker at inkorporere samtalefærdighed i deres undervisning, at læse artiklen 'Undervisning og læring i konversationel kompetence på spansk: Problemstillinger og løsningsforslag'.
Direkte link: http://lone-ambjoern.dk/wp-content/uploads/2014/01/Samtalefaerdighed-problemstillinger-loesningsforslag.pdf

Dens grundlæggende principper er også relevante for anden sprogundervisning end kun spansk.

Desuden er publikationen 'Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence i sprogundervisningen. – Vejledende materiale til kompetenceudvikling'. grundlæggende for forståelse og anvendelse af min differentierende tilgang til læring på området.

Direkte link: Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence i sprogundervisningen
-----------------------------

Indlæggene er beskyttet af lov om ophavsret.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen,
Lone