SAMTALE SPØRG-SVAR (77): Når det fremmedsproglige niveau blokerer for spontanitet

Spørgsmål
Du har flere gange her på bloggen karakteriseret den naturlige samtale som kreativ og spontan. Jeg har en elev, som i sin samtalemæssige adfærd på dansk udviser meget spontanitet. Denne adfærd vil den pågældende gerne overføre til fremmedsproget, hvilket jeg jo for så vidt burde hilse velkomment. Der er imidlertid nogle problemer forbundet med denne adfærd på fremmedsproget, og dem ridser jeg lige op her:
- Eleven har på fremmedsproget et pænt ordforråd, men det rækker ikke altid til den spontane adfærd på fremmedsproget, og specielt ikke når spontaniteten fører til emner, der ikke før er berørt (nævneværdigt) i undervisningen.
- De partnere, eleven træner samtalefærdighed med, hører også sprogligt til de stærke(re) for det pågældende undervisningstrin. Ikke desto mindre giver de ifm. vejledning udtryk for, at de synes, at de kan have svært ved at følge med i samtalen, fordi den pågældende følger sine indskydelser og foretager pludselige emneskift. Dertil kommer, at ordforrådet også for dem udgør et problem.

 Jeg vil selvsagt nødigt risikere at demotivere den spontane sprogelev ved at prøve at sætte en stopper for spontaniteten, men på den anden side giver den i lærings- og træningssituationen nogle problemer, som jeg ikke kan sidde overhørigt. Har du et forslag til en løsning?

Svar
Spontanitet og kreativitet er to grundlæggende træk ved den naturlige hverdagssamtale og skal ses i relation til håndtering af emner og generering af ideer.
Spontanitet i samtaletræningen på fremmedsproget støder man ikke så ofte på. Det hænger logisk sammen med, at eleverne/de studerende nærmest pr. automatik holder sig fra denne adfærd, fordi den afstedkommer sproglige problemer for både Afsender og Modtager, indtil det sproglige niveau er tilstrækkeligt højt til at kunne håndtere den.

Spontanitet kommer til udtryk som realisering af samtalemæssige træk uden (nævneværdig) forudgående planlægning eller overvejelse. Det vil mere konkret sige, at man får en emnemæssig indskydelse, som man forfølger.
Spontanitet kan bibringe samtalen liv og dynamik, men den fordrer en større indsats, hvad angår medspil og samarbejde fra samtalepartnernes side for at få samtalen til at fungere. Hvis dette medspil og samarbejde, pga. især leksikalske problemer i læringssituationen, ikke kan realiseres, går samtalen i stå.

Kreativitet kan bidrage til et godt flow i samtalen og forhindre den i at gå i stå. Med kreativitet kan man få samtalen til at hænge emnemæssigt godt sammen, så den røde tråd er klar for alle. Kreativitet bruges også til at få øje på og arbejde videre med emnemæssige perspektiver i det, ens samtalepartnere bidrager med i samtalen.
Kreativitet opfatter jeg i samtalemæssig sammenhæng som en færdighed, der kan læres.
Her følger tre eksempler.

  1. Kreativiteten kommer til udtryk ifm. teknikken 'spørge-ind-til', når man som samtalepartner er i stand til at gribe indholdet i en anden samtalepartners replik og stille relevante uddybende spørgsmål hertil. Udvisning af interesse og nysgerrighed i relation til ens samtalepartner(e) og til de emner, der er på bordet, er derfor et led i at være kreativ. (I nedenstående dokument er der også træningsforslag).
    Spoerge-ind-til og kreativitet 
  2. Kreativitet manifesterer sig ifm. teknikken 'emneskift' og handler i denne sammenhæng om, hvordan man mest hensigtsmæssigt og under hensyntagen til det fremmedsproglige niveau bringer samtalen over i nye faser, uden at den går i stå.
    Emneskift
    (Se også indlæg 40: Dannelse af emnekæder efm. emneskigt i samtalen).
  3. Man udviser kreativitet, når man på forskellig vis kommenterer på, hvad en anden samtalepartner siger og på den måde anlægger nye synsvinkler og perspektiver på et igangværende emne. I en meningsudveksling er emnemæssig kreativitet alfa og omega, fordi den bibringer samtalen dybde og gør den interessant. (Jf. kompendiet Konversationel kompetence (2) - Træning, p 94, afsnit 7.2.4 om emneområder, hovedspørgsmål og delspørgsmål. Kompendiet forefindes under menupunktet 'Samtale - materialer').

Forslag:
På baggrund af ovenstående er mit forslag at bevidstgøre eleverne/de studerende om kreativitet og spontanitet i samtalen og forklare det problem, der er med spontanitet, indtil specielt den leksikalske kompetence kan leve op dertil. Det fremgår af spørgsmålet, at den spontane elev også selv oplever leksikalske problemer med gennemførelsen af de spontane træk.

Dernæst ville jeg opfordre den pågældende sprogelev til træningsmæssigt at fokusere på kreativitet. Dette er begrundet i, at medens man med spontanitet genererer nye ideer uden for den givne kontekst, er kreativitet baseret på generering af nye ideer inden for den givne kontekst. Derfor bruges kreativiteten som et virkemiddel til at tilgodese alle deltageres interesser og få samtalen til at flyde bedst muligt via en hensigtsmæssig emnehåndtering og idégenerering. (Se også indlæg 8 om 'Kreativitet i samtalen').

Længere fremme i forløbet, når eleverne/de studerende er sprogligt klar til at afprøve spontanitet i samtalen og håndtere den uforudsigelighed, den afstedkommer, kan man hjælpe dem i processen ved at sætte ekstra læringsmæssigt fokus på redskaber som
- kommunikationsstrategier (jf. indlæg 23, 24, 25)
- avancerede emneskift (de introducerende, hvormed der inddrages et nyt emne i samtalen med ringe eller ingen relation til det forud sagte)
- modifikationsgambitter (jf. kompendiet Konversationel kompetence (1) - Teori p. 43, der forefindes under menupunktet 'Samtale - materialer').

Se også indlæg 78 (Anvendelse af modifikationsgambitter i relation til spontanitet og risikotagning i samtalen)
--------------------
© 
Lone Ambjørn 2023, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie: 
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den 'varierede gentagelse' i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?
SAMTALE – FORSLAG (47): Integration af billeder i en 'uformel samtale'
SAMTALE – FORSLAG (48): Sammensætning af samtalegrupper
SAMTALE SPØRG-SVAR (49): Vedr. uddybende og konkluderende 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE SPØRG-SVAR (50): Forskel mellem replik og 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE – FORSLAG (51): 'Tilbagekanaliserende feedback' vs. 'afbrydelse'
SAMTALE – FORSLAG (52): Forskellene mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (53): Skelnen mellem feedback og replik med ekspressivt indhold
SAMTALE SPØRG-SVAR (54): Kan samtaletræningen opfattes som en slags rollespil?
SAMTALE SPØRG-SVAR (55): Formativ feedback til samtalegruppen
SAMTALE – FORSLAG (56): Læringsjournal til fremme af læringsprocessen i samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (57): Anvendelse af støtteark i samtaletræningen
SAMTALE SPØRG-SVAR (58): Skitser over fastlagt emnerækkefølge i træning af en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (59): Hvad kan man gøre for at få anvendelse af uopfordrede samtalebidrag i fremsættende form integreret i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (60): Kan Birgitte Sallys bog om smalltalk bruges som grundbog i udviklingen af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (61): En 'uformel samtale' er ikke formel og upersonlig informationsformidling 
SAMTALE – FORSLAG (62): En 'uformel samtale' er ikke et formelt og upersonligt debatforum
SAMTALE – FORSLAG (63): Anvendelse af tekstuddrag i meningsudvekslinger
SAMTALE SPØRG-SVAR (64): Fordele og ulemper ved at træne særligt vanskelige samtaleteknikker på dansk
SAMTALE – FORSLAG (65): Anvendelse af hjælpeskabeloner til struktur på meningsudvekslinger
SAMTALE – FORSLAG (66): Hvordan kan eleverne få det bedste udbytte af besøg af indfødte sprogbrugere i samtaletræningen i klasseværelset?
SAMTALE SPØRG-SVAR (67): Kan underviserne med fordel træne samtalefærdighed på dansk?
SAMTALE SPØRG-SVAR (68): Kan man bruge materialer som nyhedsudsendelser og interviews som led i udvikling af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (69): Opmærksom og fokuseret observation af autentiske hverdagssamtaler under ophold i målsprogslandet 
SAMTALE SPØRG-SVAR (70): Vedr. betydningen af sproglig bevidsthed og opmærksomhed
SAMTALE SPØRG-SVAR (71): Kan de fælles læringsmål i en 'uformel samtale' med fordel opdeles i læringsniveauer med henblik på differentiering?
SAMTALE SPØRG-SVAR (72): Har en indfødt sprogbruger pr. definition den fornødne konversationelle kompetence til at kunne tilbyde undervisning?
SAMTALE – FORSLAG (73): Hvad underviser selv kan gøre for at oparbejde egen konversationelle kompetence
SAMTALE SPØRG-SVAR (74): Er undervisers fremmedsprog også et intersprog?
SAMTALE SPØRG-SVAR (75): Hvad er de(t) vigtigste karaktertræk ved en velfungerende hverdagssamtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (76): Modvilje mod smalltalk