Danske publikationer

DANSKE PUBLIKATIONER

Fra denne side kan flg. danske publikationer læses og downloades.Lone Ambjørn (2003)

Computermediets differentieringspotentiale i sproglig læring belyst ud fra en procesorienteret synsvinkel.

Hermes, 30, 13-37.

I denne artikel argumenteres der for, at computermediets eksistensberettigelse i den fremmedsproglige læringsproces primært er dets differentieringspotentiale. Der præsenteres en sproglig læringsmodel baseret på såvel input som output. Artiklen bidrager endvidere med en belysning af, hvordan man kan optimere den individuelle sprogindlærers læringsproces ved i et IT-baseret undervisningsforløb at indtænke et hensyn til de forskellige grader af færdighed, parathed og behov, der altid vil være til stede i et heterogent læringsrum.

Download: Computermediets differentieringspotentiale i sproglig læring


Lone Ambjørn (1996)

Deltagercentreret gruppeeksamen i spansk samtalefærdighed.

Sprogforum, 6, 59-62.

Artiklen rummer en beskrivelse af en deltagercentreret gruppeeksamen, hvor de studerendes pragmatiske, diskursive og strategiske kompetence prøves.

Download: Deltagercentreret gruppeeksamen i spansk samtalefærdighed


Lone Ambjørn & Agnete Troensegaard (2005)

Den naturlige samtale i fremmedsproglig læring. - Ny arbejds- og eksamensform i lyset af gymnasiereformen.

EMU Danmarks Læringsportal, Undervisningsministeriet, UNI•C,
Webpublikation, 12 sider.

Formålet med denne artikel er at plædere, ikke alene for bevarelsen af den nye arbejds- og eksamensform, som oparbejdelse af fremmedsproglig samtalefærdighed indebærer, men også for styrkelse af tiltag, der på lignende vis kunne fremme sprogelevernes læringsproces og medansvaret herfor.

Download: Den naturlige samtale i fremmedsproglig læring. - Ny arbejds- og eksamensform


Lone Ambjørn (2000)

Det elektroniske glosekartotek.

Fransk Nyt, 226, 64-69.

De nyeste tendenser inden for oparbejdelse af leksikalsk kompetence gennemgås. På denne teoretiske baggrund præsenteres det computerstøttede gloseværktøj gtPlus.

Download: Det elektroniske glosekartotek


Lone Ambjørn (2006)

Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum.

Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse, 3. årgang, nr. 7,
Webpublikation, 13 sider.

Det overordnede sigte med artiklen er at belyse den fremmedsproglige e-lærings differentieringspotentiale med bevidstgørelse, samarbejde og medansvar som grundlæggende forudsætninger for, at dette potentiale kan realiseres optimalt. Emnets teoretiske aspekter illustreres ud fra forfatterens undervisningspraksis inden for BA-studiet i spansk på AU, School of Business and Social Sciences, og fokuserer på e-læring i relation til leksikalsk kompetence, tekstlæsning samt skabelse af et fremmedsproget univers som et led i den studerendes selvstændige varetagelse af læringsprocessen. Endvidere fokuseres der på netværksstøttet sproglig læring (NSSL) defineret som sproglig læring i det fysiske rum i kombination med sproglig læring støttet af computermedieret kommunikation i elektroniske netværk.

Download: Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum


Lone Ambjørn (2006)

Differentiering og kreativitet i det elektroniske asynkrone læringsrum.

Sprogforum, 38, 37-44.

Med det overordnede formål at optimere differentieringen i undervisningen i spansk samtalefærdighed på BA-niveau er forfatteren i gang med at udvikle en tilgang, der integrerer asynkron e-læring. Det grundlæggende udgangspunkt for udviklingen af samtalefærdigheden er større frie interaktionsopgaver, som fordrer tilstedeværelse i det fysiske læringsrum. Forfatteren argumenterer i artiklen for sideløbende integration af asynkron netværksstøttet læring med henblik på kreativ bearbejdning af produktive opgavetyper, der fokuserer på diverse samtaletypiske fænomener.

Download: Differentiering og kreativitet i det elektroniske asynkrone læringsrum


Lone Ambjørn (2001)

Forskningsbasering og procesorientering i den computerstøttede undervisning.

Nye traditioner: Festskrift til Indvandrernes Aftenskole, 89-99.

Det beskrives, hvordan forskningsbasering og procesorientering har ligget til grund for opbygningen af træningsdelen i det computerstøttede gloseværktøj gtPlus og, med samme kriterier in mente, skitseres en mulig opbygning af et produktivt glosetræningsforløb.

Download: Forskningsbasering og procesorientering i den computerstøttede undervisning


Lone Ambjørn (2000)

Forståelse og produktion i den moderne grammatikundervisning.

Fransk Nyt, 225, 31-37.

Der forklares og illustreres en model over fokuseret, forståelsesorienteret grammatikundervisning med integreret produktorientering rettet mod output.

Download: Forståelse og produktion i den moderne grammatikundervisning


Lone Ambjørn (2008)

Fra mundtlig gruppeeksamen til løbende evaluering med portfolio.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 6, 16-21.

Hensigten med denne artikel er at præsentere og argumentere for en didaktisk model, som forfatteren har udviklet på baggrund af indførelse af løbende evaluering med portfolio som en alternativ prøveform til mundtlig gruppeeksamen. Modellen, der tager afsæt i en fremmedsproglig læringskontekst, belyses og diskuteres ud fra flg. udvalgte aspekter, som også skønnes at være af interesse for andre fagområder: gruppevejledning i et differentieret perspektiv, læringsjournalen som samarbejdsværkstøj, integreret e-læring samt medansvar for egen læring.

Link: Fra mundtlig gruppeeksamen til løbende evaluering med portfolio.


Lone Ambjørn (2009)

Inputorienteret oparbejdelse af en eksplicit grammatikalsk viden
set i et induktivt perspektiv.

PURE, AU's Forskningsdatabase, Webpublikation, 77 sider.

Oversat og lettere revideret version af:
Desarrollo del conocimiento  explícito gramatical basado en el procesamiento
del input: Una perspectiva inductiva. Revista redELE, 17. (Se under 'Spanske publikationer').

Formålet med denne artikel er at belyse den inputorienterede tilgangs fortrin sammenlignet med den outputorienterede inden for oparbejdelsen af den grammatikalske kompetence og på denne baggrund at diskutere distinktionen imellem modaliteterne deduktion og induktion. Der opstilles en model med sigte på udvikling af induktive aktiviteter der, med differentieret læring for øje, tillader forskellige ekspliciteringsgrader, hvad angår det grammatiske regelsæt samt forskellige styringsgrader i den induktive proces. En del af denne model eksemplificeres med udgangspunkt i forskellene imellem ser/estar. Endvidere bidrages til diskussionen om modalitetsvalg i grammatikundervisningen.

Download: Inputorienteret oparbejdelse af en eksplicit grammatikalsk viden set i et induktivt perspektiv


Lone Ambjørn (2010)

Integreret asynkron e-læring i oparbejdelsen af den konversationelle  kompetence på fremmedsproget.

http://lone-ambjoern.dk, webpublikation, 18 sider.
Oversat og lettere revideret version af: Combinando el aprendizaje asincrónico a través de una plataforma educativa y la enseñanza presencial para el desarrollo de la competencia conversacional. Revista redELE, 20.

Undervisning og læring bliver ikke automatisk bedre af, at der sættes et "E" foran. Højnelse af læringsudbyttet er betinget af, at underviser og udvikler af et e-læringsforløb forstår at sætte sin viden om læringsteori i relation til de digitale mediers muligheder. I denne artikel plæderer jeg for implementering af netværksstøttet asynkron e-læring som en differentierende faktor ifm. arbejdet med samtaleforberedende aktiviteter i udvikling af den konversationelle kompetence på fremmedsproget. Min argumentation for inkorporation af denne undervisningsform tager sit udspring i den kognitionspsykologiske teori om hjernens begrænsede bearbejdningskapacitet. Endvidere belyser jeg de grundlæggende forudsætninger for udbyttet af asynkron e-læring samt nogle af de problemstillinger, der kan knytte sig til denne form for læring i det elektroniske rum.

Download: Integreret asynkron e-læring i oparbejdelsen af den konversationelle kompetence på fremmedsproget


Lone Ambjørn (2015)

'Interpersonel nærhed' i hverdagssamtalen. - Forslag til inkorporering af en interkulturel dimension i spanskundervisningen på det gymnasiale niveau.

Informationer fra Spansklærerforeningen, Rodrigo, nr. 135, 46-60.

Afsættet for en interkulturel dimension i spanskundervisningen er i denne artikel en introduktion til det grundlæggende sociokulturelle fænomen confianza og den heraf afledte overordnede adfærdsnorm, som jeg benævner interpersonel nærhed. Denne står i kontrast til den danske/skandinaviske mere distancerede adfærd, hvilket gør den til oplagt genstand for inkorporering af den interkulturelle kompetence.
I artiklens didaktiske del præsenteres først en kommunikativ aktivitetstype, der afvikles i deltagercentreret form, og som kan varieres i det uendelige. Netop denne omstændighed gør den ideel som udgangspunkt for opbygning af en hverdagsrelateret samtale, som på sin side muliggør mundtlig træning i og tilegnelse af de repræsenterede spanske samtalestile.
I relation hertil bringes praktiske og erfaringsbaserede forslag til inkorporering af den interpersonelle nærhed i informationsudvekslinger.

Download:
'Interpersonel nærhed' i hverdagssamtalen. Forslag til inkorporering af en interkulturel dimension i spanskundervisningen på det gymnasiale niveau.


Lone Ambjørn (2006)

Om tale, tiltale og samtale i fremmedsproglig mundtlighed.

Anglofiles - Journal of English Teaching,139, 14-23.

Der plæderes i artiklen for, at der i udviklingen af sprogstuderendes mundtlighed indtænkes en højere grad af ægte og naturlig dialogisk diskurs ved at tage udgangspunkt i mere virkelighedsnære kommunikative situationer, der fordrer et diskursmønster og en sprogbrug, som de studerende vil opleve i autentiske dialoger med indfødte sprogbrugere.

Download: Om tale, tiltale og samtale i fremmedsproglig mundtlighed


Annie Aarup Jensen, Kirsten Jæger, Lone Ambjørn (2003)

Portfolioguide.

learninGnet.dk, it-vest, webpublikation.

En beskrivelse af den portfolio-metode, der anvendes på uddannelsen 'Master
i It, Sprog og Læring'. Beskrivelsen indeholder en generel introduktion til portfoliometoden og en mere konkret introduktion til den tre-sporede model,  man anvender på uddannelsen.

Download: Portfolioguide-Masteruddannelse


Lone Ambjørn (1998)

Reception før produktion.

Sprogforum, 10, 50-55.

Med henblik på at fremme den intersproglige grammatikaliseringsproces, plæderes for anvendelse af en nyere forståelsesorienteret metode på bekostning af den traditionelle produktorienterede, som er en medvirkende årsag til indlæringsmæssige problemer ifm grammatikundervisningen. Endvidere postuleres, at den forståelsesorienterede metode også med fordel kan anvendes inden for undervisning i mundtlig sprogfærdighed. Illustrerende øveprogressioner opstilles.

Link: Reception før produktion.


Lone Ambjørn (1999)

Samtalefærdighed og medansvarlighed.

Sprogforum, 14, 50-60.

I artiklen påpeges det, at det er de studerende, og ikke lærerne, der skal have lejlighed til at praktisere fremmedsproget i klassen. Midlet hertil er interaktive kommunikationsopgaver. Samtidig skal de studerende have mulighed for medansvar både i sprogtilegnelsen og evalueringen. Der gives et eksempel på et konkret træningsforløb.

Link: Samtalefærdighed og medansvarlighed.


Lone Ambjørn (2013)

Styrkelse af den lærendes medansvar i udviklingen af intersproget
via en sproglæringskompetence.

http://lone-ambjoern.dk, webpublikation, 18 sider.

Oversat og lettere revideret version af: Refuerzo de la corresponsabilidad del
aprendiente en el desarrollo de la interlengua mediante una competencia de
aprendizaje de lenguas. Revista redELE, 25. (Se under 'spanske publikationer').

Konceptet lære at lære, der er funderet i en konstruktivistisk læringsopfattelse, er omdrejningspunktet for den igangværende udviklings- og omstillingsproces  inden for uddannelse og undervisning i universitetsregi på europæisk plan. Der plæderes i denne artikel for, at den sproglærendes medansvar for egen læring, som er afledt af nøglekompetencen lære at lære, kan styrkes gennem udvikling af en sproglæringskompetence. I relation hertil belyses forudsætningerne for vellykketheden i udviklingen af den lærende som aktiv og ansvarlig aktør i egen læringsproces.

Download: Styrkelse af den lærendes medansvar i udviklingen af intersproget via en sproglæringskompetence


Lone Ambjørn (2001)

Talt interaktion anskuet i et diskursivt, pragmatisk og strategisk perspektiv.

PURE, AU's Forskningsdatabase, Webpublikation, 77 sider.

For at kunne deltage i en ægte tovejskommunikation på fremmedsproget skal de studerende eksplicit og systematisk undervises i dialogopbygning, samtaleregler, replikskifteregulering, sproghandlingsrealisation, strategisk problemløsning mv. Og det indebærer i sprogundervisningen en højere grad af fokus på oparbejdelse af den diskursive, pragmatiske og strategiske kompetence, end vi ser nu. På ingen måde på bekostning af oparbejdelse af den formalsproglige kompetence, men som et nødvendigt supplement hertil. En eksplicit og systematisk undervisning i interaktiv kommunikation med henblik på udvikling af den studerendes interaktive kommunikationsfærdighed indebærer ikke alene nye og til formålet udarbejdede øvelses- og opgavetyper, men også indførelse af mere utraditionelle undervisningsmetoder og arbejdsformer. Her tænkes bl.a. på en drejning væk fra den fortsat meget dominerende lærerstyring til fordel for en højere grad af deltagercentrering, hvis fordele består i et mindre stift diskursmønster, større variation i sproghandlingsrealisationer og mekanismer til replikskifteregulering samt længere taletid til hver enkelt deltager med et langt større indlæringspotentiale til følge.

Download: Talt interaktion i et diskursivt, pragmatisk og strategisk perspektiv


Lone Ambjørn (2008)

Undervisning og læring i spansk samtalefærdighed: Problemstillinger og løsningsforslag.

PURE, AU's Forskningsdatabase, Webpublikation, 14 sider.

Oversat og revideret version af:
Enseñanza y aprendizaje de la competencia conversacional en español : Planteamientos del problema y propuestas de solución.  Revista redELE, 13. (Se under 'Spanske publikationer').

Formålet med denne artikel er at belyse de grundlæggende problemstillinger, der er forbundet med at udvikle intersprogsbrugerens evne til at føre en uformel og naturlig samtale og på samme tid anvende den sprogbrug, der er karakteristisk for talt diskurs. Der rettes en kritik mod de traditionelle mundtlige træningsformers monologiske karakteristika, og det postuleres, at disse træningsformer har en negativ indflydelse på intersprogsbrugerens evne til aktivt og indlevende at tage et behørigt medansvar for en samtales opbygning og igangholdelse. Til afhjælpning af de opstillede læringsmæssige problematikker, plæderes for anvendelse af deltagercentrerede interaktive aktivitetstyper samt for udvikling af en metakommunikativ og metakognitiv bevidsthed hos intersprogsbrugeren.
NB: Artiklen er af relevans for alle sprog og ikke kun specifikt spansk.

Download: Undervisning og læring i spansk samtalefærdighed: problemstillinger og løsningsforslag