HVORDAN KAN DIGITALE TEKNOLOGIER BIDRAGE TIL AT UDVIDE SPROGFAGLIGHEDEN? PUBLIKATION FRA PROJEKTET FREMDitSPROG

Formålet med projektet FREMDitSPROG er at undersøge og bidrage til sproglæreres hensigtsmæssige anvendelse af it med henblik på at styrke elevernes anvendelse af digitale værktøjer som en naturlig del af deres sproglæring og arbejde i sprogfagene. Projektet vil undersøge, hvordan digitale teknologier kan bidrage til at udvide selve sprogfagligheden. Projektet tager dermed ikke afsæt i digitale teknologier, men i potentialet for faglig og didaktisk udvikling og udvidelse af sprogfagene med inddragelse af teknologier. Det er hensigten at etablere en dialog mellem sprogfagenes kernefaglighed og fremmedsprogenes fagdidaktik på den ene side og digitale teknologiers muligheder på den anden side. Målet er derigennem at løfte og udvide den eksisterende faglighed gennem inddragelse af digitale teknologier.

Læs mere her:
https://open-tdm.au.dk/blogs/fremditsprog/om-projektet/

I publikationen Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen fremlægges resultaterne af undersøgelsen, der indeholder svar fra 432 sproglærere.
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har været at etablere et overblik, der forhåbentlig kan pege på overordnede tendenser inden for udbredelsen og anvendelsen af digitale teknologier i sprogfagene på de gymnasiale uddannelser. Undersøgelsen har til hensigt at kortlægge, hvordan digitale praksisser og værktøjer er integreret i fremmedsprogsundervisningen på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Læs mere her, og download undersøgelsen.
https://open-tdm.au.dk/blogs/fremditsprog/2021/03/18/publikation-undersogelse-af-digitale-teknologier-i-fremmedsprogsundervisningen/