INSPIRATION TIL ARBEJDE MED DEN FÆLLES EUROPÆISKE REFERENCERAMME FOR SPROG: WORKSHOP ONLINE I JUNI

Få inspiration til, hvordan man kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle færdigheder i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.

CEFR – Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog er siden dens fremkomst i 2001 blevet stadig mere inddraget i fx styredokumenter for sprogfagene i det danske uddannelsessystem. Men som sproglærer kan man også bruge CEFR og den tilhørende Companion Volume mere aktivt i sin undervisning. Formålet med denne workshop er netop at vise, hvordan CEFR Companion Volume kan bruges til at styrke og videreudvikle sprogundervisningen.

På workshoppen arbejdes der med den udvidede version af CEFR Companion Volume (CV) fra 2020, som har nye kompetencedeskriptorer og et udvidet fokus på mediering (se fx s. 90 i CV) og flersproglige og flerkulturelle kompetencer.

Målgruppen for workshoppen er primært sproglærere på de gymnasiale ungdomsuddannelser, men også fagkonsulenter og forskere involveret i uddannelsen af gymnasielærere, i curriculumudvikling og eksamensudvikling er velkomne til at deltage.

Se mere her:
https://ecml.dk/ecml-workshops/