SAMTALE SPØRG-SVAR (83): De første træningsseancer i samtalefærdighed i praksis

Spørgsmål
Jeg skal snart i gang med at få samtalefærdighed ind som et led udviklingen af mundtlighed i mit fag. Har du et bud på, hvordan man bedst kan få sat gang i samtaletræningen? Jeg tænker ikke så meget på indføring i teorien omkring samtalen, men mere på den praktiske afvikling af de første træningsseancer i praksis. Er der uhensigtsmæssigheder i opstarten af træningen, som man med fordel kan foregribe i form af en intro?

Svar
Mit forslag er helt overordnet at kaste elever/studerende ud i det og få afprøvet den for mange nye træningsform, nemlig gruppetræningen i samtale.

Det nytter ikke rigtigt noget at forsøge at foregribe de uhensigtsmæssigheder, man formoder eller måske fra indlæg her i samtalebloggen ved vil dukke op i de indledende træningsseancer. Træningsgrupperne begår dem som oftest alligevel, indtil de i praksis har erfaret, hvad det hele går ud på, og hvordan de formodes at gribe samtaletræningen an.

Her følger mine forslag.
1.
Nogle steder er man så heldig, at der findes lokaler, hvor borde og stole er opstillet til gruppearbejde. Men det er langt fra altid tilfældet. Derfor er det første trin at få indrettet undervisningslokalet efter hensigten. Det kan godt tage lidt længere tid, end man umiddelbart forestiller sig, indtil det er blevet rutine for deltagerne. (Se mere i indlæg 11).

Husk, at gruppedeltagerne skal sidde sådan, at de har øjenkontakt, dvs. over for hinanden og ikke ved siden af hinanden.

I første omgang er selve sammensætningen af grupperne (jf. indlæg 5 og 48) mindre vigtig. Det væsentlige er, at der dannes grupper på 3 deltagere, undtagelsesvist på 2 deltagere. Ikke 4 – det er for mange i en samtalegruppe.

2.
Til dette introducerende formål er det vigtigt, at underviser har forberedt en aktivitet i samtale, som tilgodeser alles behov og niveau. Se eksempel på den aktivitet, jeg anbefaler til samtaletræning via link i indlæg 2.

Aktivitetens emner skal i så høj grad som muligt matche deltagernes ordforråd på det tidspunkt, hvor aktivitetstypen introduceres. Det er vigtigt, at de allerede helt fra starten får en positiv oplevelse. Der må meget gerne være både lette(re) og svære(re) emner repræsenteret.

Man kan vælge at vise deltagerne en "hel" aktivitet med flere emnekasser og så udvælge et mindre antal, som de i første omgang skal koncentrerer sig om.

En anden mulighed er kun at bygge aktiviteten op over netop de emnekasser, der skal fokuseres på indledningsvist. Fx kan man ved første afprøvning opbygge aktiviteten ud fra 2-3 emnekasser, næste gang ud fra 3-4 emnekasser osv. Hvad der er det mest hensigtsmæssige vurderer underviser i de(t) konkrete tilfælde.

Såvel aktivitetens hovedemne, underemner samt delaspekter til underemnerne bør på forhånd være indskrevet af underviser. På et tidspunkt er det meningen, at samtalegrupperne via brainstorming selv skal finde frem til (nogle af) deres egen samtales delaspekter og indskrive dem i kasserne, men det kan vente indtil videre.

Delaspekterne skal ikke formuleres som spørgsmål. Jf. indlæg 27 og 41 og se eksempler på formulering af delaspekter i introduktionen til aktiviteten i indlæg 2.

Grupperne skal ikke tidsmæssigt presses til at nå et givet antal emnekasser og/eller delaspekter til underemnerne. I den forbindelse skal jeg henlede opmærksomheden på, at deltagerne i starten meget ofte skøjter hen over emnerne, så de bruger meget kortere tid på et emne, end man ville gøre i en autentisk samtale. Dette hænger sammen med manglende kendskab til teknikken 'spørge-ind-til'. Derfor anbefaler jeg, at man i udarbejdelsen af samtaleaktiviteten sørger for, at der er rigeligt med samtalestof.

3.
Når deltagerne sidder i grupper, og hvert gruppemedlem har fået en kopi af aktiviteten, er det en god idé, at underviser kommer med en kort intro til formålet med den samt til fremgangsmåde.
Jeg vil endvidere foreslå, at underviser gør opmærksom på, at grupperne allerede her på de introducerende trin gerne må være kreative i forhold til de anførte delaspekter til underemnerne. Det vil sige, at de meget gerne må komme ind på flere delemner end de anførte, hvis det falder naturligt i samtalen. På den måde får de sammen med ovenstående fra starten et indtryk af, hvorved denne aktivitetstype bl.a. adskiller sig fra den underviser- og tekstbundne aktivitetstype.

4.
I indlæg 7 kommer jeg med forslag til opstarten på et forløb i samtalefærdighed og peger på teknikken 'spørge-ind-til' som den første samtaleteknik, der med stor fordel kan introduceres. Det fastholder jeg, men jeg ville nok lige vente med en egl. indføring i teknikken, til introduktionsfasen er overstået. Der er allerede rigeligt for grupperne at forholde sig til og afprøve. Så bed bare her i første omgang samtalegrupperne om at prøve at føre en samtale over de anførte emner på samme måde, som de ville samtale i virkeligheden.

5.
Underviser bør her i introduktionsfasen holde sig lidt i baggrunden, medens grupperne arbejder. Beder en gruppe selv om hjælp, skal de naturligvis have den, men jeg ved af erfaring, at grupperne har for brug stille og roligt at afprøve diverse.

------------------------
Hermed er samtaletræningen i gang. Formålet med ovenstående er simpelthen, at deltagerne på et helt overordnet plan får et indblik i, hvad gruppetræningen i samtale går ud på, hvilke praktiske foranstaltninger der er en forudsætning for dens gennemførelse, hvordan aktivitetstypen i store træk ser ud, samt at det er gruppedeltagerne selv, og ikke underviser, der styrer samtalen. Når dette er på plads, kan man gå i gang med en mere bevidst gruppedannelse og en mere målrettet træning.

I mange tilfælde vil samtalen selvsagt i starten lyde kunstig, og den vil gå i stå igen og igen. Forbered evt. grupperne på, at dette vil ske, og at de nok hen ad vejen skal få lært at håndtere den. Men ingen grund til panik her i de indledende faser.

I nogle grupper vil man slå over i dansk i større eller mindre omfang, fordi deltagerne mangler ordforråd eller er meget usikre på fremgangsmåden. Lad det passere her i opstartsfasen.

Mit sidste forslag er, at man afsætter god tid til hver afprøvning. Jeg mener, at to afprøvninger er nok, før samtaletræningen igangsættes "for alvor".
-------------------
Se også:
- indlæg 7 (Opstart på et forløb i samtalefærdighed).
- indlæg 45 (Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed).
-------------------
© Lone Ambjørn 2023, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den 'varierede gentagelse' i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?
SAMTALE – FORSLAG (47): Integration af billeder i en 'uformel samtale'
SAMTALE – FORSLAG (48): Sammensætning af samtalegrupper
SAMTALE SPØRG-SVAR (49): Vedr. uddybende og konkluderende 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE SPØRG-SVAR (50): Forskel mellem replik og 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE – FORSLAG (51): 'Tilbagekanaliserende feedback' vs. 'afbrydelse'
SAMTALE – FORSLAG (52): Forskellene mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (53): Skelnen mellem feedback og replik med ekspressivt indhold
SAMTALE SPØRG-SVAR (54): Kan samtaletræningen opfattes som en slags rollespil?
SAMTALE SPØRG-SVAR (55): Formativ feedback til samtalegruppen
SAMTALE – FORSLAG (56): Læringsjournal til fremme af læringsprocessen i samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (57): Anvendelse af støtteark i samtaletræningen
SAMTALE SPØRG-SVAR (58): Skitser over fastlagt emnerækkefølge i træning af en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (59): Hvad kan man gøre for at få anvendelse af uopfordrede samtalebidrag i fremsættende form integreret i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (60): Kan Birgitte Sallys bog om smalltalk bruges som grundbog i udviklingen af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (61): En 'uformel samtale' er ikke formel og upersonlig informationsformidling 
SAMTALE – FORSLAG (62): En 'uformel samtale' er ikke et formelt og upersonligt debatforum
SAMTALE – FORSLAG (63): Anvendelse af tekstuddrag i meningsudvekslinger
SAMTALE SPØRG-SVAR (64): Fordele og ulemper ved at træne særligt vanskelige samtaleteknikker på dansk
SAMTALE – FORSLAG (65): Anvendelse af hjælpeskabeloner til struktur på meningsudvekslinger
SAMTALE – FORSLAG (66): Hvordan kan eleverne få det bedste udbytte af besøg af indfødte sprogbrugere i samtaletræningen i klasseværelset?
SAMTALE SPØRG-SVAR (67): Kan underviserne med fordel træne samtalefærdighed på dansk?
SAMTALE SPØRG-SVAR (68): Kan man bruge materialer som nyhedsudsendelser og interviews som led i udvikling af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (69): Opmærksom og fokuseret observation af autentiske hverdagssamtaler under ophold i målsprogslandet 
SAMTALE SPØRG-SVAR (70): Vedr. betydningen af sproglig bevidsthed og opmærksomhed
SAMTALE SPØRG-SVAR (71): Kan de fælles læringsmål i en 'uformel samtale' med fordel opdeles i læringsniveauer med henblik på differentiering?
SAMTALE SPØRG-SVAR (72): Har en indfødt sprogbruger pr. definition den fornødne konversationelle kompetence til at kunne tilbyde undervisning?
SAMTALE – FORSLAG (73): Hvad underviser selv kan gøre for at oparbejde egen konversationelle kompetence
SAMTALE SPØRG-SVAR (74): Er undervisers fremmedsprog også et intersprog?
SAMTALE SPØRG-SVAR (75): Hvad er de(t) vigtigste karaktertræk ved en velfungerende hverdagssamtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (76): Modvilje mod smalltalk
SAMTALE SPØRG-SVAR (77): Når det fremmedsproglige niveau blokerer for spontanitet
SAMTALE – FORSLAG (78): Anvendelse af modifikationsgambitter i relation til spontanitet og risikotagning i samtaler
SAMTALE SPØRG-SVAR (79): Hvorfor intensiveres perfektionisme ifm. udvikling af samtalefærdighed?
SAMTALE SPØRG-SVAR (80): Vedr. læsning af evt. supplerende litteratur til vejledningsmaterialet 'Synlig og differentieret læring i konversationel kompetence'
SAMTALE – FORSLAG (81): Det konstruktive og trygge vejledningsrum  
SAMTALE SPØRG-SVAR (82): Hvilke indlæg kan med fordel læses først, når man skal i gang med undervisning i samtalefærdighed?