SPROG SOM TILLÆGSKOMPETENCE

Baggrunden for uddannelseskonceptet 'sprog som tillægskompetence' er, at danske virksomheder i stigende grad efterspørger medarbejdere, som ved siden af deres uddannelse har et højt niveau i et eller flere fremmedsprog.

Tilbage i 2016 lavede DI en undersøgelse blandt 376 internationalt orienterede virksomheder, og den viste, at 71% af de adspurgte virksomheder har et behov for medarbejdere med såkaldte dobbeltkompetencer, og at kun 13% har behov for medarbejdere med en klassisk sproguddannelse.
(Læs evt. mere her: https://gymnasieskolen.dk/di-mange-tager-begyndersprog-i-gymnasiet  

Det er ikke kun DI, der efterlyser flere medarbejdere med dobbeltkompetencer. Behovet er et centralt punkt i fremmedsprogsstrategien. Her konkluderes det, at studerende på ikke-sproguddannelser har alt for dårlige muligheder for at vedligeholde og bygge videre på deres sprogkundskaber fra grundskolen og gymnasiet, hvorved sproglige ressourcer går tabt.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) har sammen med en længere række samarbejdspartnere påbegyndt et udviklingsprojekt (marts 2020 til oktober 2022) med det formål at skabe indsigt i 'sprog som tillægskompetence' i videregående uddannelse uden for sproguddannelserne.

Projektet har til formål at udvikle et sæt modeller for udbud af undervisning i sprog som tillægskompetence på basis af en behovsafdækning blandt projektets ti samarbejdspartnere.

Projektet er finansieret af det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) med medfinansiering fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP). Mere kan læses her:
https://cip.ku.dk/projekter-og-samarbejdsaftaler/sprog-som-tillaegskompetence/

Fra fagforeningen JA forlyder det, at den i 2019 fik en henvendelse med en opfordring til et samarbejde om sprogkompetencer fra Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF), der jo, som bekendt, er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet.

Mere præcist blev der spurgt, om JA kunne have lyst til og mulighed for at samarbejde om et projekt med fokus på den økonomiske og karrieremæssige betydning af, at medarbejdere har eller får gode sproglige tillægskompetencer – også udover engelsk.
Begrundelsen for henvendelsen var, at mange af JA’s medlemmer arbejder internationalt eller er i internationale samarbejdsrelationer.
JA’s bestyrelse godkendte et samarbejde, og via JA Nyhedsbrev blev medlemmerne opfordret til at deltage i undersøgelsen.
Læs om resultaterne her:
https://www.ja.dk/nyheder-og-presse/nyheder/2020/sprogkompetencer-fremmer-din-karriere/

https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/sprog-goer-en-forskel-saerligt-for-dem-som-kan-mere-end-engelsk/

Der hersker næppe nogen tvivl om, at 'sprog som tillægskompetence' er et uddannelseskoncept, vi kommer til at høre endnu mere til fremover.