Spanske publikationer

Fra denne side kan nedenstående spanske publikationer læses og downloades.
Senest 1. februar 14 vil alle artikler være tilgængelige i en dansk version under
'Danske publikationer'.Lone Ambjørn (2010)

Combinando el aprendizaje asincrónico a través de una plataforma educativa y la enseñanza presencial para el desarrollo de la competencia conversacional.

Revista redELE, 20, 1-16.
Webpublikation.

Undervisning og læring bliver ikke automatisk bedre af, at der sættes et "E" foran. Højnelse af læringsudbyttet er betinget af, at underviser og udvikler af et e-læringsforløb forstår at sætte sin viden om læringsteori i relation til de digitale mediers muligheder. I denne artikel plæderer jeg for implementering af asynkron e-læring som en differentierende faktor ifm. arbejdet med samtaleforberedende aktiviteter i udvikling af den konversationelle kompetence. Min argumentation for inkorporation af denne undervisningsform tager sit udspring i den kognitionspsykologiske teori om hjernens begrænsede bearbejdningskapacitet. Endvidere belyser jeg de grundlæggende forudsætninger for udbyttet af e-læring samt nogle af de problemstillinger, der kan knytte sig til læring i det elektroniske rum.

Link: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2010_20/2010_redELE_20_01Ambjoern.pdf?documentId=0901e72b80dcf09c


Lone Ambjørn (2009)

Desarrollo del conocimiento explícito gramatical basado en el procesamiento del input : una perspectiva inductiva.

Revista redELE, 17, 1-20.
Webpublikation.

Formålet med denne artikel er at belyse den inputorienterede tilgangs fortrin sammenlignet med den outputorienterede inden for oparbejdelsen af den grammatikalske kompetence og på denne baggrund at diskutere distinktionen imellem modaliteterne deduktion og induktion. Der opstilles en model med sigte på udvikling af induktive aktiviteter der, med differentieret læring for øje, tillader forskellige ekspliciteringsgrader, hvad angår det grammatiske regelsæt samt forskellige styringsgrader i den induktive proces. En del af denne model eksemplificeres med udgangspunkt i forskellene imellem ser/estar. Endvidere bidrages til diskussionen om modalitetsvalg i grammatikundervisningen.

Link: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2009_17/2009_redELE_17_01Ambjoern.pdf?documentId=0901e72b80dd6ec3


Lone Ambjørn (2008)

Enseñanza y aprendizaje de la competencia conversacional en español : Planteamientos del problema y propuestas de solución.

Revista redELE, 13, 1-15.
Webpublikation.

Formålet med denne artikel er at belyse de grundlæggende problemstillinger, der er forbundet med at udvikle intersprogsbrugerens evne til at føre en uformel og naturlig samtale og på samme tid anvende den sprogbrug, der er karakteristisk for talt diskurs. Der rettes en kritik mod de traditionelle mundtlige træningsformers monologiske karakteristika, og det postuleres, at disse træningsformer har en negativ indflydelse på intersprogsbrugerens evne til aktivt og indlevende at tage et behørigt medansvar for en samtales opbygning og igangholdelse. Til afhjælpning af de opstillede læringsmæssige problematikker, plæderes for anvendelse af deltagercentrerede interaktive aktivitetstyper samt for udvikling af en metakommunikativ og metakognitiv bevidsthed hos intersprogsbrugeren.

Link: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2008_13/2008_redELE_13_01%20Ambjoern.pdf?documentId=0901e72b80de0de9


Lone Ambjørn (2013)

Refuerzo de la corresponsabilidad del aprendiente en el desarrollo de la interlengua mediante una competencia de aprendizaje de lenguas.

Revista redELE, 25, 1-20.
Webpublikation.

Konceptet 'lære at lære', der er funderet i en konstruktivistisk læringsopfattelse, er omdrejningspunktet for den igangværende udviklings- og omstillingsproces inden for uddannelse og undervisning i universitetsregi på europæisk plan. Der plæderes i denne artikel for, at den sproglærendes medansvar for egen læring, som er afledt af nøglekompetencen 'lære at lære', kan styrkes gennem udvikling af en sproglæringskompetence. I relation hertil belyses forudsætningerne for vellykketheden i udviklingen af den lærende som medansvarlig aktør i egen læringsproces.

Link: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2013/2013_redELE-25_26Ambjoern.pdf?documentId=0901e72b81742ba5