Samtale – materialer

Mit primære interesseområde inden for sproglig læring er oparbejdelse af mundtligheden med særligt fokus på samtalefærdighed (konversationel kompetence).

Fra denne side kan nedenstående materialer frit læses og downloades. Selv om min egen målgruppe var spanskstuderende, kan mange af de beskrevne aktiviteter overtages direkte, i omarbejdet form eller som inspirationskilde for udvikling af egne materialer til andre sprog. Alle sprogundervisere er derfor mere end velkomne til at gøre brug af materialerne til eget formål med den behørige angivelse af reference til mig.

Se også i bloggen, Den lille replik, hvor der under kategorien 'Samtalefærdighed' ligger mange spørgsmål, svar og forslag, der på forskellig vis belyser undervisning og læring i denne kompetence:
http://lone-ambjoern.dk/category/b-samtale/

 Nedenstående tre materialer er anvendt i min undervisning i konversationel kompetence (samtalefærdighed), BA-studiet i spansk, 1. - 3. semester, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Institut for Erhvervskommunikation.

Lone Ambjørn (2013)

Konversationel kompetence (1) – Teori.

Reference: Ambjørn, Lone (2013): Konversationel kompetence (1) - Teori.
http://lone-ambjoern.dk, webpubliceret undervisningsmateriale, 57 sider.

Download: Konversationel kompetence-1-teori

Konversationel kompetence (2) – Træning.

Reference: Ambjørn, Lone (2013): Konversationel kompetence (2) - Træning.
http://lone-ambjoern.dk, webpubliceret undervisningsmateriale, 164 sider.

Download: Konversationel kompetence-2-træning

Lær om læring.

Reference: Ambjørn, Lone (2013): Lær om læring.
http://lone-ambjoern.dk, webpubliceret undervisningsmateriale, 73 sider.

Dette materiale rummer en beskrivelse af 'fagets didaktik'. De studerendes opmærksomhed rettes mod trufne valg til fagets overordnede didaktiske tilgange og teoretiske begrundelser herfor, og de indføres i fagets forskellige sproglige træningsaktiviteter og de didaktiske formål hermed.
Desuden bringes en beskrivelse af de arbejdsformer samt fremgangsmåder, der bør anvendes ifm. den sproglige træning, og som er en forudsætning for, at de intenderede læringsmæssige formål med dem kan opfyldes optimalt.

Download:  Lær om læring

Kortfattet beskrivelse af faget 'KONVERSATIONEL KOMPETENCE'

Kvalifikationsbeskrivelse
Formålet med dette fag er at bibringe de studerende en forståelse af samtalen som en almen interaktiv kommunikationsform og sætte dem i stand til at etablere sociale relationer gennem naturlige og uformelle samtaler med indfødte spanske sprogbrugere. Samtalen baseres på informations- og meningsudvekslinger om personrelaterede og almene samfundsmæssige emner og problemstillinger.

Indhold
For at opfylde disse mål skal følgende kvalifikationer tilegnes:
a) viden om:
• spanske samtaleteknikker
• divergerende kulturspecifikke træk imellem spanske og danske konversationelle adfærdsnormer på et grundlæggende niveau
• kommunikationsstrategier til løsning af leksikalske problemer

b) færdigheder i:
• aktiv deltagelse som afsender og modtager i mundtlige informations- og meningsudvekslinger udveksling
• integration af spanske samtaleteknikker og konversationelle adfærdsnormer i samtalen
• løsning af leksikalske problemer ved hjælp af kommunikationsstrategier

Undervisningsformer
Undervisningen afvikles i en kombination imellem det fysiske og det elektroniske læringsrum. I det fysiske rum (klasseværelset) udbydes workshops, løbende vejledning samt løbende evaluering. Fagets e-læringsdel, der er placeret imellem de skemasatte timer i det fysiske rum, afvikles over en kommunikations- og læringsplatform, hvor der løses e-opgaver og kommunikeres asynkront på skrift. I e-læringsdelen indgår endvidere anvendelse af andre digitale medier.


Lone Ambjørn (2013)

Forhandling og præsentation.

Reference: Ambjørn, Lone (2013): Forhandling og præsentation.
http://lone-ambjoern.dk, webpubliceret undervisningsmateriale, 62 sider.

Dette materiale er anvendt i Lone Ambjørns valgfag, Forhandling og præsentation, BA-studiet i spansk, 4. + 6. sem., Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Institut for Erhvervskommunikation.

Dette valgfag er en videreførelse af faget 'Spansk kommunikation' ('Konversationel kompetence') på spanskstudiets 1.- 3. semester. I 4./6. sem. er fokus på debat, forhandling og præsentationer/oplæg.

De sproglige elementer og overordnede teknikker fra de foregående semestre forudsættes bekendte og hhv. videreudvikles og konsolideres i dette fag. Den overordnede didaktiske tilgang er baseret på de samme principper: samarbejde, differentiering og medansvar for egen læring.

Faget, der afvikles med integreret e-læring, er bygget op omkring en fiktiv forhandlingsopgave. Den går ud på, at en gruppe mennesker i fællesskab skal danne et uofficielt, folkeligt Etisk Råd som pendant til det officielle Etiske Råd, der nedsættes af indenrigs- og sundhedsministeren og rådgiver Folketing, regering og offentlige myndigheder. Opgaven løses i grupper, og den omfatter debat og forhandlinger på spansk. Der arbejdes asynkront (tidsforskudt) i det elektroniske rum på AU's e-platform og face-to-face (synkront)  i det fysiske rum (klasseværelset).

Sideløbende hermed indgår i det fysiske rum træning i præsentationsteknik.

Download: Forhandling og præsentation. Spansk valgfag 2013