Kurser & rådgivning

Fra denne side kan nedenstående materialer til kurser og rådgivning læses og downloades.

Se også i bloggen, Den lille replik, hvor der under kategorien 'Samtalefærdighed' ligger mange spørgsmål, svar og forslag, der på forskellig vis belyser undervisning og læring i denne kompetence:
http://lone-ambjoern.dk/category/b-samtale/

 Lone Ambjørn (2012)

Anvendelsesorienteret kommunikativ undervisning. - Fokus på spansk samtalefærdighed.

PURE, AU's Forskningsdatabase, Fagdidaktisk Kursus i Spansk, 42 sider.

Download materiale: Anvendelsesorienteret kommunikativ undervisning. - Fokus på spansk samtalefærdighed

Download PP-præsentation: Spansk Fagdidaktisk Kursus-2012


Lone Ambjørn (2012)

Differentiering og sproglig læring. Litteraturhenvisninger.

lone-ambjoern.dk, webpubliceret arbejdsdokument, 2 sider.

Dette er et arbejdsdokument, der er brugt ifm. med min konsulentvirksomhed inden for projektet:
Netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. Fremmedsprogenes profil, faglige identiteter og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser, 2011-2014.

Download: Differentiering og sproglig læring. Litteraturhenvisninger


Lone Ambjørn (2012)

E-læring i fremmedsprogsundervisningen: Hvorfor og hvordan? Netværksstøttet sproglig læring via e-platform.

PURE, AU's Forskningsdatabase, webpubliceret kursusmateriale, 54 sider.

Download materiale: E-læring i fremmedsprogsundervisningen: Hvorfor og hvordan?Netværksstøttet sproglig læring via e-platform

Download PP-præsentation: Netværksstøttet sproglig læring-e-platform


Lone Ambjørn (2010)

Implementering af e-læring på socialpædagogisk opholdssteds
interne skole.

Idéoplæg til et udviklingsprojekt.

PURE, AU's Forskningsdatabase, webpubliceret rådgivningsmateriale, 22 sider.

Download: Implementering af e-læring på socialpædagogisk opholdssteds interne skole


Lone Ambjørn (2011)

Samtalefærdighed og differentiering i spanskundervisningen.

PURE, AU's Forskningsdatabase, Fagdidaktisk Kursus i Spansk, 83 sider.

Download materiale: Samtalefærdighed og differentiering i spanskundervisningen

Download PP-præsentation: Spansk Fagdidaktisk Kursus-2011


Lone Ambjørn (2016)

Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af skriftlighed i sprogundervisningen. – Vejledende materiale til kompetenceudvikling.

lone-ambjoern.dk, webpubliceret vejledningsmateriale, 34 sider.

Formålet med dette vejledende materiale til synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af skriftlighed i sprogundervisningen er, på et læringsteoretisk grundlag, at anvise sprogunderviseren mulige veje til, hvordan man kan udvikle en differentieret tilgang til den skriftlige kompetence. Materialet indeholder input i form af forslag, anbefalinger og vurderinger, men ingen nøglefærdige løsninger. Det er primært tiltænkt undervisere på det gymnasiale niveau, men kan i princippet også finde sin anvendelse på andre niveauer i uddannelsessystemet. En primær inspirationskilde i foreliggende materiale er John Hattie. Hattie, der er forsker inden for uddannelse og læring, har gjort sig bemærket internationalt med sin bøger Visible Learning: A synthesis of 800+ meta-analyses on achievement fra 2009 efterfulgt af Visible Learning for Teachers fra 2012. Hatties tilgang til læring, der henvender sig til alle uddannelser, niveauer og fag, er også i tiltagende grad blevet bemærket i Danmark. Specifikt i gymnasieregi er dette bl.a. udmundet i dannelsen af et netværk omkring synlig læring med deltagelse af 18 gymnasier. Mit valg af Hattie som primær inspirationskilde er begrundet i de muligheder, jeg umiddelbart har øjnet for at kunne bearbejde elementer af hans generelle tilgang til læring til mere specifikt at fokusere på differentieret oparbejdelse af givne fremmedsproglige kompetencer. I en sprogdidaktisk sammenhæng kan Hatties teorier dog ikke stå alene. Argumentationerne for differentieret læring har jeg derfor valgt at bygge op omkring Larry Selingers intersprogskoncept.

Download: Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af skriftlighed i sprogundervisningen

Kort introduktion til ovenstående:
Download: Kort intro til synlig og differentieret læring i skriftlighed


Lone Ambjørn (2017)

Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence i sprogundervisningen. – Vejledende materiale til kompetenceudvikling.

lone-ambjoern.dk, webpubliceret vejledningsmateriale, 55 sider.

Foreliggende materiale er en pendant til Ambjørn (2016): "Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af skriftlighed i sprogundervisningen. - Vejledende materiale til kompetenceudvikling". Dette betyder, at den primære inspirationskilde fortsat er John Hattie, samt at henvisningerne til hans egne publikationer samt til Hattie-inspirerede arbejder er identiske i de to vejledninger.

At være en god samtalepartner, såvel på modersmål som på fremmedsprog, udgør et essentielt aspekt af den sociale kompetence, som bl.a. omfatter individets evne til at forstå og indgå i kommunikative samspil med andre mennesker. Når jeg har valgt at centrere dette arbejde omkring specifikt den konversationelle kompetence, er det fordi, at udvikling af sprogelevens samtalefærdighed ikke nyder samme opmærksomhed som talefærdigheden, hverken i den sprogdidaktiske litteratur eller i undervisningen. Dette undrer, når man tager dens store betydning som socialt interaktionsmiddel i betragtning, hvortil kommer, at mundtlig informations- og meningsudveksling nu engang er mere fremherskende end den mundtlige envejskommunikation.

Sammenlignet med materialet til skriftlighed, er foreliggende lidt mere uddybende. Dette skyldes, at udvikling af (fremmedsproglig) skriftlighed er særledes velbeskrevet med deraf følgende mulighed for at henvise til meget supplerende litteratur inden for området. Hertil kommer, at der igennem tiderne har været tradition for undervisning og læring i skriftlighed. Ingen af disse forhold gør sig imidlertid gældende for den konversationelle kompetence, hvorfor jeg har valgt at støtte brugerne af foreliggende vejledning mere i deres kompetenceudvikling, end det er tilfældet med materialet til den skriftlige kompetence.

Download: Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence i sprogundervisningen

Kort intro til ovenstående:
Download:  Kort intro til synlig og differentieret læring i konversationel kompetence