SAMTALE SPØRG-SVAR (79): Hvorfor intensiveres perfektionisme ifm. udvikling af samtalefærdighed?

Spørgsmål
Jeg har et spørgsmål vedr. sproglever med en perfektionistisk tilgang til det at lære at samtale på fremmedsproget. Jeg har naturligvis løbende haft perfektionister blandt mine elever, og jeg har registreret de både positive og mindre positive sider heraf. Jeg har imidlertid bemærket, at perfektionismen ligesom intensiveres, når det drejer sig om træning i samtalefærdighed. De forståelsesorienterede og fokuserede produktive aktiviteter i forberedelsesfasen går det fint med. Problemerne opstår under den frie samtaleaktivitet, hvor de pågældendes aktive deltagelse er begrænset. Ifm. vejledning giver de desuden udtryk for frustration og skuffelse over egen formåen.

 Jeg har set, at du i indlæg 9 er inde på perfektionisme, men jeg ville høre, om du kunne uddybe problematikken lidt mere. Jeg efterlyser også forslag til, hvad man som underviser/vejleder kan gøre for at prøve at reducere de evt. uhensigtsmæssige konsekvenser, perfektionisme kan have for læringsprocessen, specifikt hvad angår samtalefærdighed. 

Svar
Jeg vil indlede mit svar med at beskrive nogle af de positive sider ved en perfektionistisk tilgang til sproglig læring.

Opmærksomhed på detaljen gør, at denne elevtype er mere tilbøjelig til at bemærke og forstå fremmedsproglige detaljer og nuancer.
De har ofte gode organisatoriske færdigheder og er gode til at følge træningsplaner.
De er bevidste om de sproglige områder, hvor de har brug for forbedring, og er villige til at gøre en ekstra indsats på disse områder.
En høj grad af udholdenhed gør, at de er motiverede for at arbejde længe og bevidst for at opnå givne læringsmål.
En perfektionistisk sprogelev vil typisk stræbe efter at opnå en høj standard i sin sprogfærdighed.

Ovenstående vidner om, at perfektionisme på flere måder kan være nyttig i sproglæringsprocessen. Men der er desværre også nogle aspekter, som øver negativ indflydelse derpå, hvoraf jeg vil fremhæve to. Det ene kommer til udtryk ved en markant modvilje mod at begå sproglige fejl. Og det andet har at gøre med urealistiske forventninger til selve læringsprocessen med henblik på hjernens bearbejdningskapacitet.

Perfektionistens karakteristiske stræben efter så fejlfri en sprogproduktion som muligt er umiddelbart mere kompatibel med oparbejdelse af den skriftlige end den mundtlige kompetence. Derfor er det ikke tilfældigt, at rigtigt meget forskningslitteratur inden for området fokuserer på perfektionismens mindre heldige konsekvenser for oparbejdelse af mundtlighed. Problemet er, at "bordet fanger" i det mundtligt produktive her og nu, uden at en sprogelev generelt har de samme muligheder for selvmonitorering og selvkorrektion som i skriveprocessen. (Selvmonitorering er metakognitiv færdighed, som indebærer løbende evaluering af egen mundtlig og skriftlig sprogproduktion).
Dette kan hos en perfektionist føre til en følelse af kontroltab og usikkerhed, som reducerer den pågældendes mod på den mundtlige hypoteseafprøvning og risikotagning, som er vigtige led i den sproglige læringsproces.

Den naturlige samtale er en fri mundtlig produktionsform, hvor man i selve udførelsesfasen ikke bruger et manuskript, ikke bruger tekstbundne spørgsmål, og hvor kreativitet (og på de højere læringsniveauer spontanitet) er karakteristiske træk. Hermed øges risikoen for sproglige fejl naturligt nok, hvilket passer mindre godt ind i det perfektionistiske mindset, hvor fejl ikke opfattes som et naturligt led i sprogtilegnelsen. (Jf. også indlæg 9).

Perfektionistens modvilje mod sproglige fejl kan i mere markante tilfælde komme til udtryk som angst - også for negativ feedback fra underviser/vejleder. Desværre har jeg fra perfektionister blandt mine tidligere studerende erfaret, at modviljen og angsten ikke alene manifesterer sig i klasseværelset, men også i samtaler med indfødte sprogbrugere, på trods af at disse jo hverken vurderer eller evaluerer. Den tilbageholdenhed, perfektionisten udviser i forhold til at deltage i samtalen, har den indfødte sprogbruger ikke forudsætninger for at tolke på anden måde end mangel på interesse. Og det begrænser jo desværre den perfektionistiske sprogelevs muligheder for kontakt med indfødte sprogbrugere.

Den konversationelle kompetences kompleksitet betyder en ekstra udfordring for perfektionisten. Når en sprogelev samtaler, er ikke alene lingvistiske komponenter som ordforråd, grammatik og udtale i spil, men også samtaleteknikker, gambitter, sproghandlinger, kommunikationsstrategier og interkulturelle fænomener. Når en perfektionist tilstræber en høj standard i rollen som samtalepartner, kan den pågældende komme til at stille urealistiske krav om beherskelse af flest mulige af samtalens elementer på én gang, således at der sker en kognitiv overbelastning. Der er nemlig grænser for, hvor mange ikke automatiserede "sproglige bolde", man kan have i luften på én gang, uden at arbejdshukommelsen overbelastes. Kognitiv overbelastning kan på sin side føre til en højere grad af fejlproduktion, og den kan hæmme eller ligefrem blokere for sproglig læring.

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at perfektionisten med sine holdninger til det at lære et sprog og krav til egne færdigheder kan komme til at spænde ben for sig selv i læringsprocessen. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at der opstår frustration, skuffelse, demotivation osv.

Her følger nogle forslag til, hvad man som sprogunderviser/vejleder kan gøre for at prøve at afhjælpe disse problemstillinger.

Man kan med fordel indlede med at bevidstgøre sprogeleven om både de gode og mindre gode aspekter af perfektionisme i relation til det at lære et fremmedsprog.
Derefter vil jeg foreslå bevidstgørelse om de aspekter af den sproglige læringsproces, som har særlig relevans for perfektionisten (jf. ovenstående). Denne bevidstgørelse skal naturligvis foregå i et for eleven/den studerende forståeligt sprog.

Som man kan udlede af ovenstående, er det ikke en god idé som underviser/vejleder at fokusere på sproglige fejl som noget negativt, da det kun vil bidrage til at fremme perfektionistens ubehag og angst. Intersproget skal opfattes som en selvstændig sproglig varietet og ikke en ufuldstændig eller dårlig version af målsproget. At begå fejl er et helt naturligt og uundgåeligt led i læringsprocessen, og det skal slås fast med syvtommersøm.

Hvad angår hensynet til hjernens begrænsede bearbejdningskapacitet og undgåelse af kognitiv overbelastning, bør man over for perfektionisten pointere vigtigheden af, at der pr. træningsrunde (jf. indlæg 17) kun er fokus på et begrænset antal samtalefænomener ad gangen. Med færre mål kan skuffelse og demotivation ændres til en følelse af succes.

Det er også vigtigt, at man forklarer betydningen af progression, altså at læringsmålene opstilles og udvikles gradvist. Ved at opsætte konkrete og realistisk opnåelige mål, vil sprogeleven i højere grad mærke fremskridt. Og det at mærke fremskridt skaber på sin side en positiv og motiverende læringsoplevelse.

Udviklingen af den konversationelle kompetence forudsætter, som bekendt, at deltagerne træner i mindre grupper. Netop samarbejdet i grupper fremfor lærerstyret klasseundervisning er befordrende for den perfektionistiske sprogelevs mod på at deltage aktivt. Det er også af betydning, at gruppen sammensættes på en sådan måde, at der er et konstruktivt og trygt samarbejdsklima.

Den løbende vejledning, jeg plæderer for, at samtalegrupperne tilbydes, skal foregå i en afslappet atmosfære. Det drejer sig jo om, at den perfektionistiske sprogelev føler sig tryg og mindre bekymret for at begå fejl. Derfor er der heller ingen tvivl om, at vejledningsseancer med formativ feedback, hvor man fokuserer mere på proces end på resultat, bekommer perfektionisten bedre.

Perfektionisme kan være en dybt rodfæstet tankegang, som jeg ikke mener, at det er op til sprogundervisere at søge at eliminere. Faktisk synes jeg heller ikke, at den skal elimineres, da den bestemt har sine fordelagtigere sider i relation til det at lære et sprog. Men jeg håber, at ovenstående forslag i det mindste kan skubbe lidt til den perfektionistiske tilgang, så den bliver mere i overensstemmelse med den måde, sproglig læring foregår på, og med højnelse af de konversationelle færdigheder til følge.
--------------------
© 
Lone Ambjørn 2023, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den 'varierede gentagelse' i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?
SAMTALE – FORSLAG (47): Integration af billeder i en 'uformel samtale'
SAMTALE – FORSLAG (48): Sammensætning af samtalegrupper
SAMTALE SPØRG-SVAR (49): Vedr. uddybende og konkluderende 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE SPØRG-SVAR (50): Forskel mellem replik og 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE – FORSLAG (51): 'Tilbagekanaliserende feedback' vs. 'afbrydelse'
SAMTALE – FORSLAG (52): Forskellene mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (53): Skelnen mellem feedback og replik med ekspressivt indhold
SAMTALE SPØRG-SVAR (54): Kan samtaletræningen opfattes som en slags rollespil?
SAMTALE SPØRG-SVAR (55): Formativ feedback til samtalegruppen
SAMTALE – FORSLAG (56): Læringsjournal til fremme af læringsprocessen i samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (57): Anvendelse af støtteark i samtaletræningen
SAMTALE SPØRG-SVAR (58): Skitser over fastlagt emnerækkefølge i træning af en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (59): Hvad kan man gøre for at få anvendelse af uopfordrede samtalebidrag i fremsættende form integreret i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (60): Kan Birgitte Sallys bog om smalltalk bruges som grundbog i udviklingen af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (61): En 'uformel samtale' er ikke formel og upersonlig informationsformidling 
SAMTALE – FORSLAG (62): En 'uformel samtale' er ikke et formelt og upersonligt debatforum
SAMTALE – FORSLAG (63): Anvendelse af tekstuddrag i meningsudvekslinger
SAMTALE SPØRG-SVAR (64): Fordele og ulemper ved at træne særligt vanskelige samtaleteknikker på dansk
SAMTALE – FORSLAG (65): Anvendelse af hjælpeskabeloner til struktur på meningsudvekslinger
SAMTALE – FORSLAG (66): Hvordan kan eleverne få det bedste udbytte af besøg af indfødte sprogbrugere i samtaletræningen i klasseværelset?
SAMTALE SPØRG-SVAR (67): Kan underviserne med fordel træne samtalefærdighed på dansk?
SAMTALE SPØRG-SVAR (68): Kan man bruge materialer som nyhedsudsendelser og interviews som led i udvikling af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (69): Opmærksom og fokuseret observation af autentiske hverdagssamtaler under ophold i målsprogslandet 
SAMTALE SPØRG-SVAR (70): Vedr. betydningen af sproglig bevidsthed og opmærksomhed
SAMTALE SPØRG-SVAR (71): Kan de fælles læringsmål i en 'uformel samtale' med fordel opdeles i læringsniveauer med henblik på differentiering?
SAMTALE SPØRG-SVAR (72): Har en indfødt sprogbruger pr. definition den fornødne konversationelle kompetence til at kunne tilbyde undervisning?
SAMTALE – FORSLAG (73): Hvad underviser selv kan gøre for at oparbejde egen konversationelle kompetence
SAMTALE SPØRG-SVAR (74): Er undervisers fremmedsprog også et intersprog?
SAMTALE SPØRG-SVAR (75): Hvad er de(t) vigtigste karaktertræk ved en velfungerende hverdagssamtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (76): Modvilje mod smalltalk
SAMTALE SPØRG-SVAR (77): Når det fremmedsproglige niveau blokerer for spontanitet
SAMTALE – FORSLAG (78): Anvendelse af modifikationsgambitter i relation til spontanitet og risikotagning i samtaler